Երևանի պետական համալսարան (Հայոց պատմություն)

Вопросы
 1. Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը, սահմանները և հայ ժողովրդի պատմական հարևանները
 2. Հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության դեմ IX դարերում
 3. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին (1801-1829թթ.)
 4. Հայ ժողովրդի պատմության պարբերացման խնդիրը
 5. Հայ մշակույթը V-VIII դարերում: Նրա դերը հայ ժողովրդի բազմադարյան պատմության մեջ
 6. Արևելյան Հայաստանը XIX դարի 30-60-ական թվականներին: 1836 թ. եկեղեցական կանոնադրությունը
 7. Հայկական լեռնաշխարհն իբրև մարդկային հասարակության հնագույն բնօրրաններից մեկը
 8. Աղանդավորական շարժումները Հայաստանում V-IX դարերում
 9. Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի 30-60-ական թվականներին: Սահմանադրական շարժումը. արդյունքներն ու նշանակությունը
 10. Հայ ժողովրդի կազմավորման հիմնահարցը: Հայ ժողովրդի կազմավորման շուրջ գոյություն ունեցող տեսակետները
 11. Հայկական պետականության վերականգնումը: Հայ Բագրատունիների տերությունը. Աշոտ Ա և Սմբատ Ա
 12. Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը XIX դարի 50-60-ական թվականներին
 13. Վանի թագավորությունը (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ)
 14. Աշոտ Բ Երկաթի պայքարը պետության ամրապնդման ուղղությամբ: Արաբների վերջնական վտարումը Հայաստանից
 15. Զեյթունի 1862թ. ապստամբությունը և նրա նշանակությունը
 16. Հայաստանը Ք.ա. III-II հազարամյակներում
 17. Հայոց պետականության զարգացմանը X դարում և XI դարի առաջի կեսին
 18. Հայկական մշակույթը XVIII դարում և XIX դարի առաջին կեսին
 19. Հայաստանի Երվանդունյաց թագավորությունը մ.թ.ա. VII դար-ի վերջ - III դար
 20. Բագրատունյաց թագավորության թուլացումն ու անկումը: Պատճառները
 21. Հայկական առևտրա-արդյունաբերական կապիտալի զարգացումն ու Կենտրոնացումը Անդրկովկասի կենտրոններում
 22. Հայկական հնագույն մշակույթը (մինչև Ք.ա. III դարը)
 23. Բագրատունյաց դարաշրջանի կրտսեր թագավորությունները X-XI դարերում
 24. 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը: Հայկական հարցի միջազգայնացումը
 25. Մեծ Հայքի Արտաշեսյան թագավորության ստեղծումը: Արտաշես Ա (Ք.ա. 189-160)
 26. Աղանդավորական և գյուղացիական շարժումները Հայաստանում IX- XI դարերում
 27. Հայդուկային (1869-1885թթ.) շարժումը
 28. Հայկական աշխարհակալ տերությունը: Տիգրան Մեծի տերության տեղն ու դերը Մերձավոր Արևելքի ռազմաքաղաքական համակարգում
 29. Հայաստանի Բագրատունյաց տերության պետական կարգը
 30. Հայ ազգային-ազատագրական շարժումները XIX դարի 70-80-ական թվականներին: Ազատագրական խմբակները
 31. Հռոմեա-հայկական պատերազմը Տիգրան Մեծի օրոք: Արտաշատի Ք.ա. 66թ. Պայմանագիրը
 32. Սելջուկ-թուրքերի արշավանքները Հայաստան, դրանց հետևանքները
 33. Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը
 34. Մեծ Հայքի թագավորությունը վերջին Արտաշիսյանների օրոք: Արտաշիսյան թագավորության անկումը: Արտաշիսյանների թագավորության տեղը Հայոց պատմության մեջ
 35. Հայկական իշխանությունների ձևավորումը Փոքր Հայքում, Ասորիքում և Կիլիկիայում
 36. Պանօսմանիզմի և պանիսլամիզմի գաղափարախոսությունները
 37. Արշակունյաց հարստության հաստատումը Մեծ Հայքում: Տրդատ Ա
 38. Ռուբինյան իշխանությունը Կիլիկիայում
 39. Պանթուրքիզմի գաղափարախոսությունը և հայ ժողովուրդը
 40. Արշակունիների ջանքերը Մեծ Հայքում իրենց իշխանությունը ժառանգական դարձնելու ուղղությամբ: Սասանյան հեղաշրջումը Պարսկաստանում և Մեծ Հայքի թագավորությունը
 41. Թագավորության հռչակումը Կիլիկիայում: Լևոն Բ: Կիլիկյան Հայաստանը հայոց պատմական ճակատագրում
 42. Արևմտահայերի ցեղասպանության թուրքական ծրագրի կենսագործման սկիզբը: Հայկական կոտորածները 1894-1896թթ
 43. Հայկական մշակույթը հելլենիզմի դարաշրջանում
 44. Կիլիկիայի Հայկական թագավորությունը Հեթումյանների օրոք: Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումը: Պատճառները
 45. Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը 1894-1896թթ
 46. Ավատատիրության ծնունդը Հայաստանում
 47. Կիլիկիայի Հայկական թագավորության պետական կառուցվածքը
 48. Հայկական մշակույթը IX-XIV դարերում
 49. Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն: Նրա տեղն ու դերը Հայոց Պատմության մեջ
 50. Հասարակական-տնտեսական կյանքը Կիլիկյան Հայաստանում
 51. Մոնղոլ-թաթարների քաղաքական տիրապետության հաստատումը Հայաստատում: Երկրի հետագա տնտեսական անկումը
 52. Տրդատ Գ Մեծի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը
 53. Հայաստանը Սեֆյան Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության հակամարտության ոլորտում
 54. Մեծ տերությունները և հայկական հարցը XIX դարի 90-ական թվականներին
 55. Մեծ Հայքի թագավորությունը Խոսրով Բ Կոտակի և Տիրան Արշակունու օրոք: Պայքար թագավորական իշխանության ամրապնդման համար
 56. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներքին քաղաքականությունը
 57. Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ Աշխարհամարտին
 58. Արշակ Բ պայքարը կենտրոնացված ուժեղ պետության հաստատման և Մեծ Հայքի թագավորության անկախության պահպանման համար: Նրա քաղաքականության ձախողման պատճառները
 59. Վաճառականության դերը հայոց հասարակական-քաղաքական կյանքում XVI-XVIII
 60. Արևելյան Հայաստանը XX դարի սկզբին: 1903թ. հունիսի 12-ի օրենքը
 61. Պապ Արշակունու ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը
 62. Հայոց եկեղեցու գործունեությունը և տեղը ազգային կյանքում XV-XVI դարերում: Հայոց եկեղեցու նվիրապետական աթոռները
 63. Ազգային-ազատագրական շարժումները Արևմտյան Հայաստանում: 1904թ. Սասունի ապստամբությունը
 64. Մեծ Հայքի թագավորության բաժանումը Հռոմի և Պարսկաստանի միջև (387 թ.): Արշակունիների թագավորության թուլացումն ու անկումը. պատճառներն ու դասերը
 65. Հայ ազատագրական լեգենդը և հայերի ազատագրական շարժման նախափորձերը XV-XVI դարերում
 66. Հայ-թաթարական ընդհարումները 1905-1906թթ
 67. Մեծ Հայքի պետական կարգը Արշակունիների օրոք
 68. Հայկական մշակույթը XV-XVII դարերում
 69. Արևմտյան Հայաստանը 1908-1914թթ.: Հայկական հարցը Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին
 70. Մեսրոպ Մաշտոցը և հայոց նոր դպրության ստեղծումը
 71. Հայ ազատագրական շարժումները XVII դարի երկրորդ կեսին և XVIII դարի սկզբերին: Իսրայել Օրի
 72. Հայ ժողովուրդը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: Պատերազմի կովկասյան ճակատը: Կամավորական շարժումը, դերն ու նշանակությունը
 73. Վարդանանց պատերազմը. պատմական նշանակությունը
 74. Հայ ազատագրական պայքարն Արցախում և Սյունիքում XVIII դարի 20-ական թվականներին, դասերը և պատմական նշանակությունը
 75. Մեծ Եղեռնը: Հայոց ցեղասպանության պատճառներն ու դասերը
 76. Հովսեփ Էմինը և հայ ազատագրական շարժումը
 77. Ինքնապաշտպանական մարտերը 1915 թվականին
 78. Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում: Սևրի պայմանագիրը
 79. Հայաստանի ազատագրության Մադրասի խմբակը: Հայաստանի ազատագրության ‹‹Հարավային›› ծրագիրը
 80. Հայկական մշակույթը XIX դարի երկրորդ կեսին և XX դարի սկզբին
 81. Քաղաքական իրադարձությունները Կիլիկիայում 1920-1921 թթ.
 82. Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դարի վերջերին
 83. Հայկական գաղթավայրերը XIX դարում և XX դարի սկզբին: Հայկական Սփյուռքի առաջացումը
 84. 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը: Հայաստանի Հանրապետության անկման պատճառները
 85. Հայկական գաղթավայրերը XVII-XVIII դարերում
 86. 1917թ. Փետրվարյան հեղափոխությունը և Հայաստանը
 87. 1921թ. փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում. պատճառները
 88. Վասակ Սյունու գործունեության գնահատման շուրջ
 89. 1917թ. Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և նրա դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում
 90. Հայաստանի ՍԽՀ սահմանների խնդիրը 1921 թվականի Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում
 91. Վահանանց պատերազմը: Ազատագրական պայքարի ընթացքը: Նվարսակի հաշտության պայմանագրի նշանակությունը
 92. Թուրքական ներխուժումը Անդրկովկաս 1918 թվականին: Տրապիզոնի բանակցությունները: Բաթումի պայմանագիրը
 93. Արցախի հիմնահարցը 1918-1921 թվականներին
 94. Հայ ժողովրդի պայքարը VI դարում: Արևմտյան Հայաստանը Հուստինիանոս կայսեր դարաշրջանում
 95. 1918թ. մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը
 96. Զանգեզուրի հերոսամարտը 1918-1921 թվականներին: Գարեգին Նժդեհ
 97. Արաբական արշավանքները Հայաստան: Քաղաքական նոր դիրքորոշումը և 652թ. Հայ-արաբական պայմանագիրը
 98. Հայաստանի Առաջին հանրապետությունը 1918-1920թթ.: Պետական կառուցվածքը
 99. Հայկական հարցը Լոնդոնի և Լոզանի կոնֆերանսներում