Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Специальность
Подсписок
Թերապիա
Вопросы
 1. Ռևմատիզմ: Պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը: Կանխարգելումը:
 2. Վարակային էնդոկարդիտներ: Պատճառները: Ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Բարդությունները: Ախտորոշումը: Բուժումը: Կանխարգելումը:
 3. Միթրալ փականի անբավարարություն: Պատճառները: Հեմոդինամիկան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բարդությունները: Կանխատեսումը, բուժումը: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները: Կանխարգելումը:
 4. Միտրալ ստենոզ:Պատճառները: Պատճառները: Հեմոդինամիկան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բարդությունները: Կանխատեսումը, բուժումը: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները: Կանխարգելումը:
 5. Աորտալ փականի անբավարարություն: Պատճառները: Հեմոդինամիկան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բարդությունները: Կանխատեսումը, բուժումը: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները: Կանխարգելումը:
 6. Աորտալ ստենոզ: Պատճառները: Հեմոդինամիկան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բարդությունները: Կանխատեսումը, բուժումը: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները: Կանխարգելումը:
 7. Միթրալ պրոլապսի (արտանկման) պատճառները, հեմոդինամիկան:
 8. Եռփեղկ փականի անբավարարություն: Օրգանական և հարաբերական անբավարարությունը: Պատճառները: Հեմոդինամիկան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բարդությունները: Կանխատեսումը, բուժումը: Վիրաբուժական բուժման ցուցումները: Կանխարգելումը:
 9. Սրտի համակցված արատներ:
 10. Սրտի բնածին արատներ: Գենեզը, դասակարգումը: Ախտորոշման մեթոդները: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Սրտի կատետերիզացիայի դերը ախտորոշման գործում: Բաց բոտալյան ծորան: Աորտայի կոարկտացիա: Միջնախասրտային և միջփորոքային միջնապատերի արատներ:
 11. Զարկերակային հիպերտենզիա: Պատճառները, ախտածագումը: Ռիսկի գործոնները: Դասակարգումը: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Բուժումը: Կանխարգելումը:
 12. Սիմպտոմատիկ հիպերտենզիաներ: Տեսակները: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Հետազոտման սխեման:
 13. Աթերոսկլերոզ: Ախտածագումը: Ռիսկի գործոնները: Կլինիկական արտահայտությունների առանձնահատկությունները առավել հաճախակի հանդիպող լոկալիզացիաների դեպքում: Ախտորոշում: Առաջնային և երկրորդային կանխարգելում: Դեղորայքի բուժական և կանխարգելիչ կիրառումը:
 14. Սրտի իշեմիկ հիվանդություն: Հիմնահարցի ակտուալությունը (սոցիալական նշանակությունը, համաճարակաբանությունը): Ռիսկի գործոնները: Դասակարգումը: Բուժման սկզբունքները: Առաջնային և երկրորդային կանխարգելումը: Կանխատեսումը:
 15. Ստենոկարդիա (կրծքային հեղձուկ): Ցավային համախտանիշի ախտածագումը (անատոմիական և ֆունկցիոնալ գործոնների դերը): Դասակարգումը: Անկայուն ստենոկարդիա. պաթոգենեզի հիմնական գործոնները: Դասակարգումը, հետազոտման սկզբունքները, բուժման առանձնահատկությունները:
 16. Սուր պսակային համախտանիշ:
 17. Սրտամկանի ինֆարկտ: Համաճարակաբանությունը: Ախտածագումը: Դասակարգումը: Ախտորոշումը. ԷՍԳ-ի դինամիկան: Q-ատամիկով և առանց Q ատամիկի սրտամկանի ինֆարկտի ախտորոշումը: Կլինիկական տարբերակները: Սրտամկանի ինֆարկտի բարդությունները: Սրտամկանի ինֆարկտի բուժումը: Վաղ հոսպիտալացման նշանակությունը: Կանխատեսումը:
 18. Միոկարդիտները: Պատճառները: Ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Բարդությունները: Ախտորոշումը: Բուժումը: Կանխարգելումը:
 19. Հիպերտրոֆիկ կարդիոմիոպաթիաներ: Հիմնական կլինիկական արտահայտությունները: Ախտորոշումը. Էխո-ՍԳ հնարավորությունները: Ընթացքը և բարդությունները: Բուժումը:
 20. Դիլատացիոն կարդիոմիոպաթիա: Հիմնական կլինիկական արտահայտությունները: Ախտորոշումը. Էխո-ՍԳ հնարավորությունները: Ընթացքը և բարդությունները: Բուժումը:
 21. Ռեսթրիկտիվ կարդիոմիոպաթիա: Հիմնական կլինիկական արտահայտությունները: Ախտորոշումը. Էխո-ՍԳ հնարավորությունները: Ընթացքը և բարդությունները: Բուժումը:
 22. Պերիկարդիտները: Պատճառները: Ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Բարդությունները: Ախտորոշումը: Բուժումը: Կանխարգելումը: Էքսուդատիվ պերիկարդիտ: Կպումային և կոնստրիկտիվ պերիկարդիտ:
 23. Սրտային ասթմայի և թոքերի այտուցի բուժումը:
 24. Էքստրասիստոլիա: Ախտածագումը: Բուժական մարտավարության սկզբունքները:
 25. Պարոքսիզմալ տախիկարդիա: Ախտածագումը: Նոպայի կլինիկական և ԷՍԳ պատկերը: Վերփորոքային և փորոքային պարոքսիզմալ տախիկարդիայի նոպաների անցկացման և կանխարգելման մարտավարությունը:
 26. Փորոքների վաղահաս գրգռման համախտանիշ: Ախտորոշումը: Կանխատեսումը:
 27. Շողացող առիթմիա: Ախտածագումը: Դասակարգումը: Կլինիկան: ԷՍԳ պատկերը:
 28. Փորոքների ֆիբրիլյացիա: Ախտածագումը: Կլինիկան: ԷՍԳ: Անհապաղ բուժական մարտավարությունը:
 29. Սինուսային հանգույցի թուլության համախտանիշ: Ախտորոշումը: Արհեստական ռիթմավարի ներպատվաստման ցուցումները:
 30. Հաղորդականության խանգարումները: Ախտածագումը: Դասակարգումը: Կլինիկան: Ախտորոշումը: Բարդությունները (Մորգանյի-Էդեմս-Ստոքսի համախտանիշ, սրտային անբավարարություն, ռիթմի խանգարումներ, սինկոպե):
 31. Թոքաբորբեր: Սահմանումը: Դասակարգումը: Պատճառները: Կլինիկական նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը: Թոքաբորբի բարդությունները: Ծանրության աստիճանի գնահատումը, հոսպիտալացման ցուցումները: Թոքաբորբի բուժումը: Անտիբիոտիկի ընտրությունը: Թոքաբորբերի ատիպիկ ձևերը: Էթիոլոգիան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 32. Թոքամզի հիվանդություններ: Պատճառագիտությունը (էթիոլոգիան): Դասակարգումը:
 33. Թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն (խրոնիկական բրոնխիտ). սահմանումն ըստ ԱՀԿ-ի, պատճառները, ախտածագումը: Օբստրուկցիայի որոշման մեթոդները: Բուժումը, կանխարգելումը:
 34. Բրոնխաէկտազային հիվանդություն: Կլինիկան, ախտորոշումը, տարբերակիչ ախտորոշումը: Բուժումը:
 35. Թոքերի վարակային կազմալուծումները: Կլինիկան, ախտորոշումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Բուժման սկզբունքները:
 36. Բրոնխային ասթմա. սահմանումը, դասակարգումը, պատճառները, ախտածագումը: Ախտորոշումը: Բուժումը՝ ընդհանուր դրույթներ: Ասթմատիկ վիճակի (ստատուսի) բուժումը:
 37. Խրոնիկական թոքային սիրտ. պատճառները, ախտածագումը դասակարգումը: Կլինիկական նշաններ: Ախտորոշումը: Բուժումը, կանխարգելումը:
 38. Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա. պատճառները, ախտածագումը դասակարգումը: . Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը, կանխարգելումը:
 39. Սուր շնչառական անբավարարություն: Պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը: Բուժումը, կանխարգելումը:
 40. Խրոնիկական շնչառական անբավարարություն: Պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը: Բուժումը և կանխարգելումը:
 41. Իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ (Համան-Ռիչի հիվանդություն). պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 42. Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքսային հիվանդություն: Պատճառները, ախտածագումը: Բուժումը:
 43. Խրոնիկական գաստրիտ. սահմանումը, դասակարգումը, պատճառները (արտածին և ընդերածին գործոնները, HP), ախտածագումը: Կլինիկա: Ախտորոշում:
 44. Խոցային հիվանդություն. պատճառները, ախտածագումը (հիմնական և նպաստող գործոնները): Կլինիկան՝ կախված խոցի տեղակայումից: Ախտորոշումը: Ստամոքսի և ՏՄԱ խոցերի ընթացքի առանձնահատկությունները: Բարդությունները: Դեղորայքային բուժումը (HP-ի էռադիկացիա): Սիմպտոմատիկ խոցեր. տարատեսակները, բուժման առանձնահատկությունները:
 45. Գրգռված աղու համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը, ախտորոշումը: Բուժումը:
 46. Մալաբսորբցիայի և մալդիգեսցիայի համախտանիշեր: Պատճառները, ախտածագումը, բուժումը:
 47. Էնտերոպաթիաներ (ցելիակիա, դիսախարիդազային անբավարարություն, իմունոդեֆիցիտներ և այլն). կլինիկան, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 48. Ոչ սպեցիֆիկ խոցային կոլիտ և Կրոնի հիվանդություն։պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը, կլինիկական պատկեր: Ախտորոշումը:Տարբերակիչ ախտորոշումը։ Բուժումը:
 49. Խրոնիկական պանկրեատիտ: Պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 50. Լեղաքարային հիվանդություն: Պատճառները և ախտածագումը: Լեղաքարերի տեսակները: Կլինիկական պատկերը: Հիմնական կլինիկական համախտանիշները: Ցավային և դիսպեպտիկ տարբերակները: Ախտորոշումը: Բուժումը: Հետխոլեցիստէկտոմիկ համախտանիշ: Ախտորոշումը և բուժումը:
 51. Խրոնիկական ոչ քարային խոլեցիստիտ: Պատճառները և ախտածագում: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշման չափանիշները: Բարդությունները: Բուժումը:
 52. Առաջնային սկլերոզացնող խոլանգիտ:Առաջնային բիլիար ցիռոզ։Ախտորոշումը և բուժումը:
 53. Խրոնիկական հեպատիտներ: Պատճառները: Ախտածագումը: Դասակարգումը: Կլինիկալաբորատոր համախտանիշները: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Բուժումը:
 54. Լյարդի դեղորայքային ախտահարումներ: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 55. Վիլսոնի հիվանդություն և հեմոքրոմատոզ։ Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 56. Ոչ ալկոհոլային ճարպային հեպատոզ: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 57. Ալկոհոլային լյարդ: Ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 58. Լյարդի ցիռոզներ. սահմանումը, պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը: կլինիկակազմաբանական համախտանիշները: Ընթացքը: Ախտորոշման չափանիշները: Լյարդի ցիռոզի բարդությունները: Դեղորայքային բուժումը: Բարդությունների կանխարգելումը և բուժումը:
 59. Խրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ. պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական դասակարգումը: Հետազոտման լաբորատոր և գործիքային մեթոդների նշանակությունը, ախտորոշման ճշտումը:
 60. Խրոնիկական պիելոնեֆրիտ. պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը, կլինիկան, հիմնական ախտանիշների պատճառները: բուժումը, կանխարգելումը:
 61. Երիկամների ամիլոիդոզ. պատճառները, դասակարգումը: Կլինիկական պատկերը, փուլերը:
 62. Տուբուլոինտերստիցիալ նեֆրոպաթիա. պատճառները, ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 63. Երիկամների դեղորայքային ախտահարում. ախտածագումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 64. Նեֆրոտիկ համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Տարբերակիչ ախտորոշումը և բուժումը նեֆրոտիկ սինդրոմով հանդես եկող հիվանդությունների դեպքում:
 65. Սուր երիկամային անբավարարություն. պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը, փուլերը: Բուժումը` ըստ փուլերի, հեմոդիալիզի ցուցումները, ելքերը, կանխատեսումը, կանխարգելումը:
 66. Խրոնիկական երիկամային անբավարարություն. պատճառները, ախտածագումը: Հիմնական կլինիկական համախտանիշները: Բուժումը. կենսակերպը, սննդակարգը:
 67. Սակավարյունությունների դասակարգումը: Երկաթ պակասուրդային սակավարյունություններ: Պատճառները: Օրգանիզմում երկաթի պակասուրդի զարգացման փուլերը:
 68. Սակավարյունությունների դասակարգումը: Մեգալոբլաստային (հիպերքրոմ) սակավարյունություններ: B12-ֆոլա-պակասուրդային
 69. Սակավարյունությունների դասակարգումը: Հեմոլիտիկ սակավարյունություններ: Դասակարգումը: Ընդհանուր նշանները:
 70. Խրոնիկական միելոլեյկոզ: Հիմնական կլինիկական համախտանիշները: Ընթացքը, փուլերը:
 71. Պոլիցիտեմիա: Կլինիկական պատկերը: Հիմնական կլինիկական համախտանիշները: Բուժումը:
 72. Լիմֆոգրանուլոմատոզ: Պատճառները: Ախտածագումը: Դասակարգումը: Կլինիկական տարբերակները: Հիվանդության կլինիկական պատկերը` կախված փուլից: Բուժումը:
 73. Միելոմային հիվանդություն: Ախտածագումը: Դասակարգումը: Ախտորոշումը:
 74. Թրոմբոցիտոպենիկ ծիրանեցան (պուրպուրա): Հիմնական պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական արտահայտությունները: Ախտորոշումը: Սիմպտոմատիկ թրոմբոցիտոպենիաները: Բուժումը:
 75. Համակարգային կարմիր գայլախտ. պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշման չափանիշները: Բուժումը, կանխարգելումը:
 76. Համակարգային կարծրամաշկություն (սկլերոդերմիա). դասակարգումը, կլինիկական պատկերը, օրգանների և համակարգերի ախտահարումները, լաբորատոր փոփոխությունները: Ախտորոշման չափանիշները:
 77. Դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ. պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը (մաշկի, մկանների, ներքին օրգանների և համակարգերի ախտահարումները): Շյոգրենի հիվանդություն և համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը:
 78. Ռևմատոիդ արթրիտ: Սահմանումը: Տարածվածությունը: Պատճառները, ախտածագումը: Դասակարգումը: Կլինիկական պատկերը` ըստ ընթացքի փուլերի, ակտիվության և ներքին օրգանների և համակարգերի ներգրավումը ախտընթացում: Ախտորոշման չափանիշները:
 79. Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 80. Ռեակտիվ հոդաբորբեր. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 81. Համակարգային վասկուլիտներ: Պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը: Ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման ընդհանուր սկզբունքները:
 82. Օսթեոարթրիտ (դեֆորմացնող օսթեոարթրոզ): Սահմանումը: Պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական պատկերը, տարատեսակները և ընթացքի փուլերը: Ախտորոշման չափանիշները: Բուժման սկզբունքները:
 83. Հոդատապ (պոդագրա): Սահմանումը: Տարածվածությունը: Պատճառները, ախտածագումը: Ախտորոշման չափանիշները: Բուժումը: Կանխարգելումը:
 84. Պարբերական հիվանդություն. պատճառը, ախտածագումը:Կլինիկա: Ախտորոշում: Բուժում:
 85. Շաքարային դիաբետ: Դասակարգումը: Տիպ 1 շաքարային դիաբետի պատճառները, ախտածագումը:
 86. Շաքարային դիաբետ: Դասակարգումը: Տիպ 2 շաքարային դիաբետի պատճառները, ախտածագումը:
 87. Կետոացիդոտիկ և հիպոգլիկեմիկ կոմայ։ էթիոպաթոգենեզը, կլինիկական դրսևորումները,տարբերակիչ ախտորոշում։
 88. Ոչ շաքարային դիաբետ. պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 89. Իցենկո-Քուշինգի հիվանդություն. կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 90. Ֆեոխրոմոցիտոմա և Ադիսոնի հիվանդություն։պատճառները, ախտածագումը: կլինիկական դրսևորումները, բուժումը:
 91. Հիպոթիրեոզ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:Կլինիկական պատկերը, բուժումը:
 92. Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ. պատճառները, ախտածագումը: Կլինիկական դրսևորումները:
 93. Ճարպակալում. էթիոպաթոգենետիկ դասակարգումը, ախտորոշումը:
 94. Սուր և խրոնիկ ճառագայթային հիվանդություն: Սահմանումը: Իոնիզացնող ճառագայթման ուղղակի և անուղղակի վնասող ազդեցության ախտածագումը: Դասակարգումը: Ծանրության աստիճանները և կլինիկական ընթացքի փուլերը: Ծանրության աստիճանի գնահատման չափանիշները: Բուժումը: Բժշկական օգնությունը էվակուացիայի փուլերում:
 95. Հրազեն վերքերից առաջացող ընդհանուր համախտանիշները (շոկ, թարախառեղորբտիվ տենտ, սեպսիս, վերքային հյուծում):
 96. Ներքին օրգանների հիվանդությունները վերքերի, կոնտուզիաների և ջերմային վնասցածքերի դեպքում: Թոքերի, սրտի, լյարդի, երիկամների, աղեստամոքսային ուղու, արյան համակարգի առաջնային և երկրորդային ախտահարումների, վարակաբորբոքային, թարախային, թունային (տոքսիկ), իմուն ախտահարումները:
 97. Ներքին օրգանների` գլխուղեղի, վեգետատիվ նյարդային համակարգի, թոքերի, աղեստամոքսային ուղու ախտահարումները պայթյունային ալիքով վնասման դեպքում. ախտածագումը, կլինիկան, բուժումը էվուկուացիայի տարբեր փուլերում, կանխատեսումը:
 98. Այրվածքային հիվանդություն: Ընթացքի փուլերը: Ընդհանուր ախտաբանական համախտանիշները (այրվածքային շոկ, թունառեզորբտիվ տենդ, թարախառեզորբտիվ տենդ, սեպսիս, այրվածքային հյուծում): Ներքին օրգանների առաջնային և երկրորդային փոփոխությունները: Ախտածագումը, կլինիկան, բուժումը էվուկուացիայի տարբեր փուլերում, կանխատեսումը:
 99. Պրոֆեսիոնալ հիվանդություններրի սահմանումը, խմբավորումը` ըստ պատճառների, գերազանցապես ախտահարվող օրգան-համակարգերի: Պնևմոկոնիոզներ: Դասակարգումը: Սիլիկոզ. պատճառները, ախտածագումը:
 100. Թրթռումային (վիբրացիոն) հիվանդություն: Սահմանումը, պատճառները, ախտածագումը: Հիվանդության փուլերը, ախտորոշումը:
 101. Ածխածնի օքսիդով, ամիդային և նիտրոմիացություններով թունավորումները. կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: