Երևանի պետական համալսարան (Մաթեմատիկական անալիզ)

Специальность
Вопросы
 1. Ըստ չափի և համարյա ամենուրեք զուգամիտություն: Ռիսի թեորեմն ըստ չափի զուգամետ հաջորդականությունների համար:
 2. Եգորովի թեորեմը չափելի ֆունկցիաների հաջորդականության հավասարաչափ զուգամիտության մասին:
 3. Լուզինի թեորեմը չափելի ֆունկցիան անընդհատով մոտարկելու մասին:
 4. Թեորեմ ինտեգրալի բացարձակ անընդհատության մասին:
 5. Լեբեգի թեորեմը ինտեգրալում սահմանային անցման մասին:
 6. Լևիի թեորեմը ինտեգրալում սահմանային անցման մասին:
 7. Ֆատուի թեորեմը:
 8. Լեբեգի ինտեգրալի համեմատումը Ռիմանի ինտեգրալի հետ:
 9. Չափերի դեկարտյան արտադրյալ: Ֆուբինիի թեորեմը:
 10. Lp տարածությունների լրիվությունը:
 11. Ամենուրեք խիտ դասեր Lp տարածություններում:
 12. Մոնոտոն ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը:
 13. Բացարձակ անընդհատ ֆունկցիայի միակությունը:
 14. Լեբեգի անորոշ ինտեգրալի ածանցյալը:
 15. Ֆուրիեի շարքերի մասնակի գումարների բանաձևը: Զուգամիտության Դինիի հայտանիշը:
 16. Ֆուրիեի շարքերի զուգամիտության Ժորդանի հայտանիշը:
 17. Ֆեյերի թեորեմը անընդհատ ֆունկցիայի (C,1) միջինների հավասարաչափ զուգամիտության մասին:
 18. Ֆեյեր-Լեբեգի թեորեմը (C,1) միջինների համարյա ամենուրեք զուգամիտության մասին:
 19. Լեբեգի հաստատուններ: Անընդհատ ֆունկցիայի օրինակ, որի Ֆուրիեի շարքը տարամետ է կետում:
 20. L1 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխությունը: Նրա պատկանելիությունը C0(R) դասին:
 21. L1 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխության հակադարձելիությունը:
 22. L2 դասի ֆունկցիայի Ֆուրիեի ձևափոխությունը: Պլանշերելի թեորեմը:
 23. Ռադեմախերի համակարգ: Խինչինի անհավասարությունը:
 24. Ռադեմախերի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության բավարար պայմանը:
 25. Ռադեմախերի շարքի համարյա ամենուրեք զուգամիտության անհրաժեշտ պայմանը:
 26. Հաարի համակարգ: Անընդհատ ֆունկցիայի Ֆուրիե-Հաարի շարքի հավասարաչափ զուգամիտությունը։
 27. Հաարի համակարգի բազիսությունը Lp [0,1] տարածություններում:
 28. Բանախյան տարածություններում բազիսության անհրաժեշտ ու բավարար պայմանները:
 29. Ֆաբեր-Շաուդերի համակարգի բազիսությունը C[0,1]-ում:
 30. Անալիտիկ և հարմոնիկ ֆունկցիաներ. Կոշու թեորեմը անալիտի ֆունկցիայի փակ կորով ինտեգրման մասին:
 31. Կոշու ինտեգրալային բանաձևը: Մորերայի թեորեմը:
 32. Միջին արժեքի թեորեմը: Մոդուլի մաքիմումի սկզբունքը:
 33. Անալիտիկ ֆունկցիաների հավասարաչափ զուգամետ շարքեր, Վեյերշտրասի թեորեմը:
 34. Անալիտիկ ֆունկցիաների զրոները: Միակության թեորեմը:
 35. Մեկուսացված եզակի կետեր և նրանց դասակարգումը: Կոշու թեորեմը մնացքների մասին:
 36. Արգումենտի սկզբունքը: Ռուշեի թեորեմը:
 37. Միտագ-Լեֆլերիի թեորեմը մերոմորֆ ֆունկցիայի ներկայացման մասին:
 38. Միջին արժեքի թեորեմը: Մաքսիմումի սկզբունքը հարմոնիկ ֆունկցիաների համար:
 39. Դիրիխլեի խնդիրը: Պուասոնի բանաձևը շրջանի համար:
 40. Կոնֆորմ արտապատկերում: Կոտորակա-գծային արտապատկերումերի շրջանագծային հատկությունը:
 41. Անալիտիկ շարունակելիություն: Անալիտիկ ֆունկցիայի կառուցումը նրա անալիտիկ տարրերի միջոցով:
 42. Մետրիկական տարածություններ: Լրիվություն և լրիվացում: Բեռի թեորեմը:
 43. Սեղմող արտապատկերումների սկզբունքը:
 44. Կոմպակտությունը մետրիկական տարածություններում, Արցելայի թեորեմը:
 45. Կոմպակտության հայտանիշը Lp տարածություններում:
 46. Հան-Բանախի թեորեմը գծային տարածությունների համար:
 47. Թույլ տոպոլոգիա և զուգամիտություն: Գծային ֆունկցիոնալների ընդհանուր տեսքը C[0,1]-ում:
 48. Գծային ֆունկցիոնալների ընդհանուր տեսքը Lp տարածություններում:
 49. Գծային օպերատորներ: Թեորեմ բաց արտապատկերման մասին:
 50. Թեորեմ փակ գրաֆիկի մասին:
 51. Գծային սահմանափակ օպերատորներ, համալուծ օպերատոր, սպեկտր և ռեզոլվենտ:
 52. Բանախ-Շտեյնհաուզի թեորեմը:
 53. Կոմպակտ (լիովին անընդհատ) օպերատորների հիմնական հատկությունները: Ֆրեդհոլմի թեորեմները:
 54. Հիլբերտյան տարածության մեջ ուռուցիկ բազմության մինիմալ նորմով տարրի գոյությունը:
 55. Հիլբերտյան տարածությունում գծային անընդհատ ֆունկցիոնալի ընդհանուր տեսքը: