Արտադրության նյութական ապահովման խնդիրները շուկայական տնտեսության անցման փուլում (ՀՀ շինարարական համալիրի օրինակով)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Дата защиты
Завершено

2004

Подтверждено