Հայերենի հոլովական համակարգի ըմբռնումը և պատմական զարգացումը հայ քերականագիտության մեջ

2007

Подтверждено

2006

Կրկնական քննարկում
Վերադարձ խորհուրդ