Էկոլոգիական կրթության համակարգի կառավարման հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Дата защиты
Завершено

2007

Подтверждено