Ֆինանսական միջնորդության համակարգի արդիականացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Дата защиты
Завершено

2008

Подтверждено