Տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման վիճակագրական մոդելների մշակումը (ֆլոտացիայի գործընթացի օրինակի վրա)

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Дата защиты
Завершено

2009

Подтверждено