Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն

Թվանիշ
Ժ.02.02

Ժ.02.02 -ը ներառում է Ժ.02.02 – Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն, Ժ.02.03 – Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Դիտել