Ռոմանագերմանական լեզուներ

Թվանիշ
Ժ.02.07

Ժ.02.07 -ը ներառում է Ժ.02.08 – Ռոմանական լեզուներ մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բանասիրական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (անգլերեն) Դիտել
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (ֆրանսերեն) Դիտել
Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան (գերմաներեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Անգլերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Ֆրանսերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Իտալերեն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (Իսպաներեն) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել