Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա

Թվանիշ
ԺԴ.00.10
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական, Կենսաբանական
Քննական ծրագիր