Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա

Թվանիշ
ԻԴ.04.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Աշխարհագրական, Տեխնիկական, Քիմիական
Քննական ծրագիր