Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա)

Թվանիշ
ԺԳ.00.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Մանկավարժական