Կառավարման և կազմակերպչական հոգեբանություն

Թվանիշ
ԺԹ.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական