Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն

Թվանիշ
Ա.01.09
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր