Տեսական ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր