Մարդաբանություն

Թվանիշ
Գ.00.10
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Պատմական
Քննական ծրագիր