Պետրոսյան Շահանե Յուրիկի, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

Ֆրանսերենի ամբիոնի հայցորդ, Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան