Հանդեսների մասին

28.12.18թ

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 86Ա

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 8-ի N 327 որոշմամբ հաստատված ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 10-րդ կետը և ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կանոնադրության 11-րդ կետի 8-րդ ենթակետը՝

1․ Սահմանել ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ ԿԳՆ Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի համար ընդունելի գիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջները՝ համաձայն հավելվածի։

 

 

 

 

Հավելված
28.12.2018թ N86Ա հրամանի

ԱՏԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ԿԳՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

1. Պարբերական գիտական հրատարակությունները /այսուհետև` պարբերական/ պետք է հրատարակվեն գիտական կենտրոնների կամ գիտական կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական կամ հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գիտական /գիտատեխնիկական/ խորհուրդների երաշխավորությամբ։

 

2. Պարբերականը պետք է լինի գիտական կամ գիտամեթոդական, ունենա բովանդակության տարանջատում` ըստ մասնագիտությունների։

 

3. Պարբերականը պետք է ունենա տվյալ բնագավառի մասնագետների լայն ընդգրկումով խմբագրական խորհուրդ՝ ձևավորված առաջատար մասնագետներից։ Խմբագրակազմը իր գործունեությամբ պարտավոր է ապահովել պարբերականում հրապարակվող նյութերի գիտական նորույթը, նյութերում առկա փոխառված մտքերի ու պնդումների համար հղումների առկայությունը։

 

4. Պարբերական հրատարակությունում հրապարակվող նյութերը պետք է գրախոսվեն կամ երաշխավորված լինեն տպագրության։ Երաշխավորությամբ տպագրվող հոդվածի համար երաշխավորող մասնագետի անվան առկայությունը պարտադիր է։ Գրախոսականները կամ երաշխավորագրերը պետք է պահպանվեն խմբագրությունում /արխիվացվեն/, իսկ պահանջի դեպքում ներկայացվեն ԲՈԿ։

 

5. Պարբերականը պետք է ունենա որոշակիացված ծավալ և պարբերականություն՝ տարին առնվազն երկու համար, պետք է առաքվի Հայաստանի ազգային գրապալատ, Հայաստանի ազգային գրադարան, մասնագիտական և գիտական գրադարան¬ներ։ Հավելվածները և լրացուցիչ թողարկումները չեն հավասարվում տվյալ պարբերականին։

 

6. Պարբերականը պետք է ունենա համացանցային կայք, որտեղ պետք է ընդգրկվի՝
ա) խմբագրակազմի անդամների մասին մանրամասն տեղեկատվություն՝ ներառյալ անդամների հետ կապ հաստատելու եղանակ (հեռախոս, էլ․ փոստ, հաղորդագրության միջոց կամ հղում անձնական կայք էջին),
բ) պարբերականի վերաբերյալ հիմնական տեղեկատվությունը, տպագրված բոլոր նյութերի ամփոփագրերը (ռուսերեն կամ անգլերեն), հիմնաբառերը, հեղինակների մասին տվյալները,
գ) պարբերականի էթիկայի կանոնները, հոդվածի տպագրման վճարովի կամ անվճար հիմունքները, տպագրման համար պահանջվող վճարի չափը և գրախոսման կանոնները,
դ) ամբողջական արխիվը՝ սկսած 2013 թվականից, ավելի ուշ տպագրվողներինը՝ սկսած տպագրության թվականից,
ե) սեփական էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

 

7. Պարբերականում պետք է նշվեն նյութերի ներկայացման, գրախոսման և տպագրության ընդունման ամսաթվերը։

 

8. Պարբերականը պետք է գրանցված լինի պարբերականների միջազգային ստանդարտ համարակալման /ISSN/ համակարգում և ունենա ISSN համարանիշ։

 

9. Պարբերականը վերը նշված պահանջները բավարարելու դեպքում դիմում է ՀՀ ԿԳՆ ԲՈԿ՝ համապատասխան ցուցակում ընդգրկվելու համար։ Ցուցակը պարբերաբար վերանայվում է:

 

10. “Web of science” կամ “Scopus” շտեմարաններում պարբերականի ընդգրկված լինելը նույնպես բավարար պայման է ԲՈԿ-ի ցուցակում ընգրկվելու համար։