Անվանացանկ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՇՆՈՐՀՄԱՆ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ*

Թվանիշը

Գիտության բնագավառը,
մասնագիտությունը

Աստիճանաշնորհման
բնագավառը

Ա.00.00 Ֆիզիկամաթեմատիկական
գիտություններ
Ա.01.00 Մաթեմատիկա
Ա.01.01 Մաթեմատիկական անալիզ Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.01.02 Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.01.04 Երկրաչափություն և տոպոլոգիա Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.01.05 Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական
վիճակագրություն
Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.01.06 Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.01.07 Հաշվողական մաթեմատիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.01.09 Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն Ֆիզիկամաթեմատիկական

Ա.01.02 − ներառում է Ա.01.03 – Մաթեմատիկական ֆիզիկա մասնագիտությունը

Ա.02.00 Մեխանիկա
Ա.02.01 Տեսական մեխանիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.02.04 Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.02.05 Հեղուկի, գազի և պլազմայի մեխանիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.02.08 Կենսամեխանիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, կենսաբանական, տեխնիկական

Նախկին  Ա.02.06 – Մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների դինամիկա,
ամրություն մասնագիտությունը կարող է ներառվել Ե.02.01-ում

Ա.03.00 Աստղագիտություն
Ա.03.01 Աստղաչափություն և երկնային մեխանիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.03.02 Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագի­տություն Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական

 

Ա.04.00 Ֆիզիկա
Ա.04.02 Տեսական ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական
Ա.04.03 Ռադիոֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.05 Օպտիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.06 Ակուստիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.07 Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.08 Պլազմայի ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.10 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.16 Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.20 Լիցքավորված մասնիկների փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական
Ա.04.21 Լազերային ֆիզիկա Ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական

Նախկին Ա.04.01 – Փորձարարական ֆիզիկայի սարքեր և մեթոդներ մասնագիտությունը
կարող է  ներառվել Ա.04.03-ում և Ա.04.10-ում
Նախկին Ա.04.09 – Ցածր ջերմաստիճանների ֆիզիկա և գերհաղորդականություն
մասնագիտությունը կարող է ներառվել Ա.04.07-ում

Բ.00.00 Քիմիական գիտություններ
Բ.00.01 Անօրգանական քիմիա Քիմիական, տեխնիկական
Բ.00.03 Օրգանական քիմիա Քիմիական, տեխնիկական
Բ.00.04 Ֆիզիկական քիմիա Քիմիական, ֆիզիկամաթ., տեխնիկական
Բ.00.06 Բարձրամոլեկուլային միացություններ Քիմիական, ֆիզիկամաթ., տեխնիկական
Բ.00.10 Կենսօրգանական քիմիա Քիմիական, տեխնիկական

Բ.00.01 – ներառում է Բ.00.02 – Վերլուծական քիմիա (Անօրգանական քիմիայի մասով)
Բ.00.03 – ներառում է Բ.00.02 – Վերլուծական քիմիա (Օրգանական քիմիայի մասով) և
Բ.00.08 – Էլեմենտօրգանական միացությունների քիմիա
Բ.00.04 – ներառում է Բ.00.05- Էլեկտրաքիմիա, Բ.00.09 – Բարձր էներգիաների քիմիա,
Բ.00.11 – Կոլոիդային քիմիա, Բ.00.13 – Նավթաքիմիա, Բ.00.14 – Ռադիոքիմիա,
Բ.00.15 – Կատալիզ և Բ.00.17 – Քվանտային և մաթեմատիկական քիմիա

Գ.00.00 Կենսաբանական
գիտություններ
Գ.00.02 Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա Կենսաբանական, ֆիզմաթ.
Գ.00.03 Մոլեկուլային և բջջային կենսաբա­նություն Կենսաբանական, բժշկական
Գ.00.04 Կենսաքիմիա Կենսաբանական, քիմիական, բժշկական
Գ.00.05 Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա Կենսաբանական
Գ.00.06 Վիրուսաբանություն. իմունաբանություն Կենսաբանական, բժշկական
Գ.00.07 Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա Կենսաբանական, քիմիական, տեխնիկական
Գ.00.08 Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա Կենսաբանական, անասնաբուժական
Գ.00.09 Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա Կենսաբանական, անասնաբուժական
Գ.00.10 Մարդաբանություն Կենսաբանական, պատմական
Գ.00.15 Գենետիկա Կենսաբանական, բժշկական, գյուղատնտեսական

Գ.00.02 − ներառում է Գ.00.01 – Ռադիոկենսաբանություն և Գ.00.16 – Կենսաինֆոր­մատ­իկա
Գ.00.05 − ներառում է Զ .03.01 – Անտառագիտություն, Գ.00.12 – Ջրակենսաբանություն և
Գ.00.17 – Սնկաբանություն
Գ.00.07 − ներառում է Գ.00.14 – Կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.08 − ներառում է Գ.00.12 – Ջրակենսաբանություն և Գ.00.13 – Մակաբուծաբա­նություն

Ե.00.00 Տեխնիկական գիտություններ
Ե.01.00 Կիրառական երկրաչափություն
և ճարտարագիտական  
գրաֆիկա
Ե.01.01 Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա Տեխնիկական
Ե.02.00 Մեքենաշինություն
և մեքենագիտու­թյուն
Ե.02.01 Մեքենագիտություն Տեխնիկական
Ե.02.02 Ռոբոտներ, մեխատրոնիկա, ռոբոտատեխնիկական համակարգեր Տեխնիկական
Ե.02.03 Մեքենաշինական արտադրության տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ Տեխնիկական

Ե.02.01 − ներառում է Ե.02.06 – Մեքենաներ և ագրեգատներ (ըստ ոլորտների)
Ե.02.03 − ներառում է Ե.02.04 – Եռակցման արտադրության տեխնոլոգիա և մեքենա­ներ և
Ե.02.05 – Մեխանիկական և ֆիզիկատեխնիկական մշակման տեխնոլոգիաներ և սարքավորումներ

Ե.05.00 Տրանսպորտային, լեռնային
և շինարարական
մեքենաշինություն
Ե.05.01 Ավտոմեքենաներ և տրակտորներ Տեխնիկական
Ե.05.02 Ճանապարհային, շինարարական և լեռնային մեքենաներ Տեխնիկական
Ե.09.00 Էլեկտրատեխնիկա
Ե.09.01 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ Տեխնիկական

Ե.09.01  − ներառում է Ե.09.03 – Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ և էլեկտրա­տեխնիկական նյութեր և
Ե.09.04 – Լուսատեխնիկա, էլեկտրաակուստիկա, ձայնատեխնիկա, լույսի և ձայնի աղբյուրներ

Ե.11.00 Սարքաշինություն,
չափագիտություն
և ինֆորմացիոն չափիչ
սարքեր
Ե.11.01 Ինֆորմացիայի ստացման և չափման մեթոդներ, սարքեր և համակարգեր Տեխնիկական, ֆիզիկամաթեմատիկական
Ե.11.14 Սարքաշինության տեխնոլոգիա Տեխնիկական, ֆիզիկամա­թե­մատիկական, քիմիական
Ե.11.15 Չափագիտություն և չափագիտական ապահովում Տեխնիկական
Ե.11.17 Բժշկական նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներ Տեխնիկական

Ե.11.01 − ներառում է Ե.11.01 – Չափման սարքեր և մեթոդներ ըստ չափման ձևերի,
Ե.11.11 – Տեխնիկական արատորոշման և վերլուծական սարքեր, Ե.11.16- Ինֆորմացիոն-
չափիչ համակարգեր և Ե.11.18 – Պատկերների կերպափոխման սարքեր և մեթոդներ

Ե.12.00 Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ե.12.01 Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհա­ճախա­կանային սարքավորումներ,
համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Տեխնիկական, ֆիզիկամաթեմատիկական
Ե.12.03 Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր Տեխնիկական, ֆիզիկամաթեմատիկական

Ե.12.01 − ներառում է Ե.12.02 – Անտենաներ , գերբարձր հաճախականության
սարքա­վո­րումներ և տեխնոլոգիաներ

Ե.13.00 Ինֆորմատիկա, հաշվողական
տեխնիկա և ավտոմատացում
Ե.13.01 Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը Տեխնիկական
Ե.13.02 Ավտոմատացման համակարգեր Տեխնիկական
Ե.13.03 Հաշվողական մեքենաներ, համալիր­ներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները Տեխնիկական
Ե.13.04 Հաշվողական մեքենաների, համա­լիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում Տեխնիկական, ֆիզիկա-մաթեմատիկական
Ե.13.05 Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ Տեխնիկական, ֆիզիկամաթեմատիկական
Ե.14.00 Էներգետիկա
Ե.14.01 Էներգետիկ համակարգեր, համալիր­ներ, էլեկտրակայաններ և դրանց կառավարումը Տեխնիկական
Ե.14.02 Միջուկային էներգետիկ կայանքներ Տեխնիկական
Ե.14.03 Ջերմաէներգետիկա Տեխնիկական
Ե.14.04 Վերականգնվող և այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրներով
էներգետիկ կայանքներ
Տեխնիկական

Ե.14.01 − ներառում է Ե.14.01 – Էներգետիկ համակարգեր, համալիրներ և դրանց կառավարումը
և Ե.14.05 – Էլեկտրակայաններ և էլեկտրաէներգետիկ համակարգեր

Ե.16.00 Մետալուրգիա և
նյութագիտություն
Ե.16.01 Նյութագիտություն Տեխնիկական
Ե.16.02 Մետալուրգիա Տեխնիկական

Ե.16.02 − ներառում է Ե.16.03 – Մետաղների ձուլման և ճնշմամբ մշակման տեխնոլոգիա

Ե.17.00 Քիմիական տեխնոլոգիա
Ե.17.01 Անօրգանական նյութերի տեխնոլոգիա Տեխնիկական, քիմիական
Ե.17.03 Էլեկտրաքիմիական արտադրություններ, նյութերի քիմիական դիմադրություն և պաշտպանություն Տեխնիկական, քիմիական
Ե.17.04 Օրգանական նյութերի սինթեզի և վերամշակման տեխնոլոգիա Տեխնիկական, քիմիական
Ե.18.00 Պարենամթերքի
տեխնոլոգիա
Ե.18.01 Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և
արտադրության տեխնոլոգիա
Տեխնիկական, գյուղատնտեսական

Ե.18.01 − ներառում է Ե.18.01 – Բուսական ծագման մթերքների վերամշակման և
ար­տադրության տեխնոլոգիա , Ե.18.02 – Կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման
և արտադրության տեխնոլոգիա և Ե.18.08 –  Գյուղատնտեսության և սննդար­դյու­նաբերության տեխնոլոգիաներ, գործընթացներ, ապրանքագիտություն

Ե.19.00 Թեթև արդյունաբերության
նյութերի և արտադրանքների
տեխնոլոգիա
Ե.19.01 Թեթև արդյունաբերության նյութա­գիտություն, ապրանքագիտություն
և տեխնոլոգիա
Տեխնիկական

Ե.19.01 − ներառում է Ե.19.01 – Թեթև արդյունաբերության նյութագիտություն և ապրան­քա­գիտություն և Ե.19.02 – Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրատեսակների տեխնոլոգիա

Ե.20.00 Գյուղատնտեսական
արտադրության մեքենայացում
և մեքենաներ
Ե.20.01 Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ Տեխնիկական, գյուղատնտեսական
Ե.23.00 Շինարարություն
Ե.23.01 Շինարարական կոնստրուկցիաներ, շենքեր, կառույցներ, շինարարական նյութեր և շինարարական մեխանիկա Տեխնիկական
Ե.23.02 Քաղաքացիական, արդյունաբե­րա­կան, հիդրոտեխնիկական,
տրանս­պոր­տային և ստորգետնյա շինարա­րություն
Տեխնիկական
Ե.23.03 Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ
և այլն) ապահովում
Տեխնիկական
Ե.23.05 Ջրատնտեսական համակարգեր և դրանց շահագործումը Տեխնիկական
Ե.23.06 Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզա­գրություն և կադաստր Տեխնիկական, աշխարհագրական

Ե.23.01  − ներառում է Ե.23.04 –  Շինարարական մեխանիկա մասնագիտությունը

Ե.27.00 Էլեկտրոնիկա
Ե.27.01 Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտ­րո­նիկա Տեխնիկական, ֆիզիկամաթեմատիկական

Ե.27.01 − ներառում է Ե.27.02 – Վակուումային և պլազմային էլեկտրոնիկա և
Ե.27.04 –  Էլեկտրոնային տեխնիկայի նյութեր, տեխնոլոգիաներ

Զ.00.00 Գյուղատնտեսական
գիտություններ
Զ.01.00 Ագրոնոմիա
Զ.01.01 Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա Գյուղատնտեսական, տեխնիկական
Զ.01.02 Բուսաբուծություն, խաղողագոր­ծու­թյուն, պտղաբուծություն և
բույսերի պաշտպանություն
Գյուղատնտեսական, կենսաբանական

Զ.01.02 − ներառում է Զ.01.02 – Բուսաբուծություն, Զ.01.03 – Բույսերի պաշտպանություն
վնասատուներից և հիվանդություններից և Զ.01.04 – Խաղողագործություն, պտղաբուծու­թյուն

Զ.02.00 Անասնաբուծություն
Զ.02.01 Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անասնա­բու­ծության տեխնոլոգիա Գյուղատնտեսական, կենսաբանական

Զ.02.01 − ներառում է Զ.02.02 – Մասնավոր անասնաբուծություն, գյուղատնտեսական
կենդանիների կերակրում,  անասնապահական մթերքների արտադրություն և կերերի տեխնոլոգիա
Զ.03.01  − Անտառագիտություն ենթաբնագավառը ներառված է Գ.00.05 մասնագիտու­թյան մեջ

Է.00.00 Պատմական գիտություններ
Է.00.01 Հայոց պատմություն Պատմական
Է.00.02 Համաշխարհային պատմություն, միջազգային հարաբերություններ Պատմական
Է.00.03 Հնագիտություն Պատմական
Է.00.04 Ազգագրություն (ազգաբանություն) Պատմական
Է.00.05 Պատմագրություն, աղբյուրագի­տու­թյուն Պատմական

 

Ը.00.00 Տնտեսագիտություն
Ը.00.01 Ընդհանուր տնտեսագիտություն Տնտեսագիտական
Ը.00.02 Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում Տնտեսագիտական
Ը.00.03 Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում Տնտեսագիտական
Ը.00.06 Միջազգային տնտեսագիտություն Տնտեսագիտական
Ը.00.08 Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն Տնտեսագիտական, ֆ‎իզիկամաթեմատիկական

Ը.00.01 մասնագիտությունն ընդգրկում է `  տեսական տնտեսագիտությունը ,  տնտեսա­գիտական
մտքի պատմությունը,  տնտեսության պետական կարգավորումը
Ը.00.03 − ներառում է Ը.00.03 – Ֆինանսներ , դրամաշրջանառություն և վարկ,  Ը.00.05 –
Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն

Թ.00.00 Փիլիսոփայական
գիտություններ
Թ.00.01 Փիլիսոփայություն Փիլիսոփայական
Թ.00.05 Կրոնի տեսություն և պատմություն Փիլիսոփայական, պատմական
Թ.00.06 Մշակութաբանություն Փիլիսոփայական, պատմական

Թ.00.01 – ներառում է նախկին Թ.00.01 – Տեսական փիլիսոփայություն , տրամաբանու­թյուն,
գիտության փիլիսոփայություն, Թ.00.02 – Փիլիսոփայության պատմություն, Թ.00.03 –
Գեղագիտություն և Թ.00.04 – Սոցիալական փիլիսոփայություն, բարոյա­գիտություն

Ժ.00.00 Բանասիրական
գիտություններ
Ժ.01.00 Գրականագիտություն
Ժ.01.01 Հայ դասական գրականություն Բանասիրական
Ժ.01.02 Նորագույն շրջանի հայ գրականու­թյուն. գրականության
տեսություն
Բանասիրական
Ժ.01.03 Ռուս գրականություն Բանասիրական
Ժ.01.05 Բանահյուսություն Բանասիրական
Ժ.01.06 Ժուռնալիստիկա Բանասիրական
Ժ.01.07 Արտասահմանյան գրականություն Բանասիրական
Ժ.01.09 Գրադարանագիտություն, մատենա­գի­տություն և արխիվավարություն Բանասիրական, պատմական

Ժ.01.02 − ներառում է Ժ.01.04 – Գրականության տեսություն մասնագիտությունը

Ժ.02.00 Լեզվաբանություն
Ժ.02.01 Հայոց լեզու Բանասիրական
Ժ.02.02 Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն Բանասիրական
Ժ.02.04 Սլավոնական լեզուներ Բանասիրական
Ժ.02.07 Ռոմանագերմանական լեզուներ Բանասիրական

Ժ.02.02 − ներառում է Ժ.02.02 – Ընդհանուր և կիրառական լեզվաբանություն, Ժ.02.03 –
Համեմատական և տիպաբանական լեզվաբանություն
Ժ.02.07 − ներառում է Ժ.02.08 – Ռոմանական լեզուներ մասնագիտությունը

ԺԲ.00.00 Իրավաբանական
գիտություններ
ԺԲ.00.01 Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն Իրավաբանական
ԺԲ.00.02 Հանրային իրավունք* Իրավաբանական
ԺԲ.00.03 Մասնավոր իրավունք* Իրավաբանական
ԺԲ.00.04 Դատական իրավունք* Իրավաբանական
ԺԲ.00.05 Քրեական իրավունք և կրիմինալո­գիա, քրեակատարողական իրավունք Իրավաբանական
ԺԲ.00.06 Միջազգային իրավունք Իրավաբանական

* Հանրային իրավունք – ընդգրկում է` սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում:

* Մասնավոր իրավունք – ընդգրկում է` քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազ­գային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք:

* Դատական իրավունք – ընդգրկում է` դատարանակազմություն, քաղաքացիական դա­տա­վարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձա­քննություն,փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսու­թյուն:

ԺԳ.00.00 Մանկավարժական
գիտություններ
ԺԳ.00.01 Մանկավարժության տեսություն և պատմություն Մանկավարժական
ԺԳ.00.02 Դասավանդման և դաստիարակու­թյան մեթոդիկա (ըստ բնագավառ­ների) Մանկավարժական

ԺԳ.00.01  − ներառում է ԺԳ.00.03 – Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժու­թյուն,
սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա)

ԺԴ.00.00 Բժշկական գիտություններ
ԺԴ.00.01 Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա Բժշկական
ԺԴ.00.02 Մարդու անատոմիա, հյուսվածքա­բանություն, բջջաբանություն և
սաղմնաբանություն
Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.03 Ներքին հիվանդություններ Բժշկական
ԺԴ.00.04 Սրտաբանություն Բժշկական
ԺԴ.00.05 Հիգիենա, մասնագիտական ախտա­բա­նություն և թունաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.06 Մանկաբուժություն Բժշկական
ԺԴ.00.07 Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն Բժշկական
ԺԴ.00.08 ՈՒռուցքաբանություն Բժշկական
ԺԴ.00.09 Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն Բժշկական
ԺԴ.00.10 Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.11 Բժշկական ռադիոլոգիա Բժշկական
ԺԴ.00.12 Ստոմատոլոգիա Բժշկական
ԺԴ.00.13 Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա Բժշկական
ԺԴ.00.14 Դեղաբանություն Բժշկական, կենսաբա-նական, դեղագործական
ԺԴ.00.15 Վիրաբուժություն Բժշկական
ԺԴ.00.16 Համաճարակաբանություն Բժշկական, կենսաբանական
ԺԴ.00.17 Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում Բժշկական
ԺԴ.00.18 Քթի, կոկորդի և ականջի հիվանդություններ Բժշկական
ԺԴ.00.19 Աչքի հիվանդություններ Բժշկական
ԺԴ.00.20 Անեսթեզիոլոգիա և վերակենդանացում Բժշկական
ԺԴ.00.21 ՈՒրոլոգիա Բժշկական
ԺԵ.00.00 Դեղագործական
գիտություններ
ԺԵ.00.01 Դեղագիտություն Դեղագործական, կենսաբանական, քիմիական
ԺԶ.00.00 Անասնաբուժական
գիտություններ
ԺԶ.00.01 Անասնաբուժություն Անասնաբուժական

ԺԶ.00.01 − ներառում է ԺԶ.00.01 – Կենդանիների ոչ վարակիչ հիվանդություններ,
վիրա­բու­ժություն, ծննդագիտություն և դեղաբանություն, ԺԶ.00.02 – Կենդանիների ախտա­բանություն, ուռուցքաբանություն և ձևակազմագիտություն և ԺԶ.00.03-Կենդանիների վարակիչ հիվանդություններ, սանիտարական փորձաքննություն և զոոհիգիենա

ԺԷ.00.00 Արվեստագիտություն
ԺԷ.00.01 Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն Արվեստագիտություն
ԺԷ.00.02 Երաժշտական արվեստ Արվեստագիտություն
ԺԷ.00.03 Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն Արվեստագիտություն
ԺԸ.00.00 Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01 Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն Ճարտարապետություն, արվեստագիտություն, տեխնիկական

 

ԺԹ.00.00 Հոգեբանական գիտություններ
ԺԹ.00.01 Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և
պատմություն, անձի հոգեբանություն
Հոգեբանական
ԺԹ.00.03 Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ,
ընտանեկան, տարիքային, մանկա­վարժական, խմբային
գործունեու­թյուն)
Հոգեբանական
ԺԹ.00.04 Բժշկական հոգեբանություն Հոգեբանական, բժշկական

ԺԹ.00.03 − ներառում է ԺԹ.00.02 – Աշխատանքի հոգեբանություն, ինժեներական հոգե­բա­նություն,
ԺԹ.00.05 – Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (մանկավարժական, տարիքային, հատուկ) և
ԺԹ.00.06 – Իրավաբանական հոգեբանություն,  քաղաքական հոգեբանություն

Ի.00.00 Ռազմական գիտություններ
Ի.00.01 Զինված ուժերի (ԶՈՒ) կառուցում, զորքերի կառավարում Ռազմական
Ի.00.02 Ռազմավարություն, օպերատիվ արվեստ, մարտավարություն Ռազմական
Ի.00.08 Հրաձգության տեսություն, կրակի կառավարում Ռազմական
Ի.00.09 Քաղաքացիական պաշտպանություն, ճգնաժամային կառավարում Ռազմական, տեխնիկական

 

ԻԲ.00.00 Սոցիոլոգիական
գիտություններ
ԻԲ.00.01 Սոցիոլոգիական հետազոտություն­ների մեթոդաբանություն,
տեսու­թյուններ, սոցիալական տեխնոլո­գիաներ և գործընթացներ
Սոցիոլոգիական

ԻԲ.00.01 − ներառում է ԻԲ.00.02 – Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդիկա և
ԻԲ.00.03 – Միջին մակարդակի տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական
ինստիտուտներ և գործընթացներ

ԻԳ.00.00 Քաղաքական գիտություններ
ԻԳ.00.01 Քաղաքական գիտության տեսություն Քաղաքական
ԻԳ.00.02 Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային
հարաբերություններ
Քաղաքական

ԻԳ.00.04 − Միջազգային հարաբերություններ ներառվել է ԻԳ.00.02 և Է.00.02 մասնա­գիտություններում

ԻԴ.00.00 Գիտություններ Երկրի մասին
ԻԴ.01.00 Երկրաբանություն
ԻԴ.00.01 Ընդհանուր երկրաբանություն Երկրաբանական, տեխնիկական
ԻԴ.01.08 Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ Երկրաբանական, ֆիզիկամաթեմատիկական, տեխնիկական

ԻԴ.01.01 − ներառում է ԻԴ.01.01 – Ռեգիոնալ երկրաբանություն, երկրատեկտոնիկա,
հնէաբա­նություն և շերտագրություն, ԻԴ.01.02 – Երկրաքիմիա, օգտակար հանածոների
որոնման երկրաքիմիական մեթոդներ, ԻԴ.01.03 – Ընդհանուր երկրաբանություն,
հիդրոերկրաբանություն, ճարտարագիտական երկրաբանություն, ԻԴ.01.04 – Ապարա­գիտություն,
հրաբխագիտություն, լիթոլոգիա և ԻԴ.01.06 – Օգտակար հանածոների հանքավայրերի
երկրաբանություն, որոնում և հետախուզում,  մետաղագոյացում

ԻԴ.02.00 Ընդերքաբանություն
ԻԴ.02.01 Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում Տեխնիկական
ԻԴ.02.03 Օգտակար հանածոների հարստացում Տեխնիկական, քիմիական

ԻԴ.02.01 − ներառում է ԻԴ.02.01 – Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակում
և ԻԴ.02.02 – Նավթի և գազի հանքավայրերի մշակում և շահագործում

ԻԴ.03.00 Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01 Աշխարհագրություն Աշխարհագրական, երկրա­բանական, տեխնիկական

ԻԴ.03.01 − ներառում է ԻԴ.03.01 – Ֆիզիկական աշխարհագրություն և ԻԴ.03.02 – Տնտեսական,
սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն

ԻԴ.04.00 Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01 Երկրաբնապահպանություն Երկրաբանական, տեխնի­կական, աշխարհագրական
ԻԴ.04.02 Ցամաքի ջրաբանություն, ջրային ռեսուրսներ, ջրաքիմիա Աշխարհագրական, քիմիական, տեխնիկական

 

ԻԵ.00.00 Աստվածաբանություն
ԻԵ.00.01 Աստվածաբանություն Աստվածաբանական

________________

* Հաստատված է ԿԳ նախարարի 25.10.2016թ. հ. 1079-Ն հրամանով: