Քաղվածք ՀՀ ԲՈՀ-ի խորհուրդի N 59 նիստի արձանագրությունից

ՔԱՂՎԱԾՔ

ՀՀ ԲՈՀ-ի խորհուրդի 07/12/2017թ. N59 նիստի արձանագրությունից

ԼՍԵՑԻՆ. Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակի վերանայման մ ասին:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ.

2018 թվականի համար վերահաստատել ԲՈՀ-ի կողմից ընդունելի պարբերականների ցուցակը որոշակի փոփոխություններով (տես Պարբերականներ բաժինը):
Հաշվի առնելով ԲՈՀ-ի կողմից 2013-17թթ մերժված կամ քննարկման ուղարկված աշխատանքների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակությունների ուսումնասիրությունը՝

ա/ Դոկտորականից թեկնածուական ցուցակ տեղափոխել.

-Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր (ՀՀ ԱՆ)

-Ֆինանսներ և էկոնոմիկա (ՀՀ ԳԱԱ)

-Դատական իշխանություն (Երևանի դատական փորձաքննությունների և հոգեբանության ինստիտուտ)

պարբերականները

բ/ Ցուցակից հանել.

-Ագրոգիտություն (ՀՀ ԳՆ Գյուղատնտեսական աջակցության հանրապետական կենտրոն)

-ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները («Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան)

պարբերականները

գ/ Նախազգուշացնել.

-Լրաբեր հասարակական գիտությունների (ՀՀ ԳԱԱ)

-Կանթեղ (ՀՀ ԳԱԱ)

-Մանկավարժական միտք («Տաթև» գիտակրթական համալիր)

-Հանրային կառավարում (ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա)

-Էջմիածին (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին)

-Այլընտրանք (Այլընտրանք հետազոտական կենտրոն)

-Ջահուկյանական ընթերցումներ (ՀՀ ԳԱԱ)

-Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (ՀՀ ԳԱԱ)

-Մխիթար Գոշ («Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան)

պարբերականներին:

3. Ներկայացված մի շարք այլ պարբերականների ընդգրկումը ցուցակում նպատակահարմար չէ, քանի որ
հիմնավորված չէ տվյալ բնագավառում ևս մեկ ամսագիր ունենալու անհրաժեշտությունը:

4. ՀՀ ԲՈՀ ներկայացնել ցուցակում ընդգրկված բոլոր պարբերականների տպագրված վերջին համարները: