Պաշտպանության ուղեցույց

Ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը կազմակերպելու համար հայցորդը դիմում է իր մասնագիտությանը համապատասխանող գիտական քարտուղարին: Դիմելիս հայցորդը պարտավոր է ունենալ ատենախոսության թեման հաստատած գիտական կազմակերպության եզրակացությունը:

    1. Պաշտպանությունը կազմակերպելու համար հայցորդը մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղարին է ներկայացնում`

ա) ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու մասին դիմումը, ԲԵՌՆԵԼ ԴԻՄՈՒՄԸ 
բ) ատենախոսության տպագիր (3 օրինակ) և էլեկտրոնային տարբերակները,
գ) ատենախոսության նախնական քննարկման համար պահանջվող փաստաթղթերը (հավելված 2): ԲԵՌՆԵԼ ՑՈՒՑԱԿԸ

Դիմումի լրացված ֆայլն ու ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը (Word 2003-2007) ուղարկել գիտական քարտուղարի աշխատանքային էլեկտրոնային փոստին (տես  մասնագիտական խորհուրդներ)

 

2. Գիտական քարտուղարը` ստուգելով փաստաթղթերի ամբողջականությունը, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ատենախոսության ֆայլն ու դիմումը ուղարկում է ԲՈԿ defense@bok.am էլեկտրոնային հասցեին : ԲԵՌՆԵԼ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿԸ

 

3. Ստանալով ԲՈԿ-ի հաստատումը` գիտական քարտուղարը ատենախոսության մեկական օրինակ տալիս է մասնագետներին, ովքեր 15 օրվա ընթացքում ատենախոսության վերաբերյալ ներկայացնում են եզրակացություններ: ԲԵՌՆԵԼ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇԸ

  

4. Մասնագետների տրամադրած եզրակացությունների հիման վրա կայացվում է ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու վերաբերյալ որոշում: ԲԵՌՆԵԼ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳՒԾԸ

  

5. Դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում հայցորդի ատենախոսության պաշտպանությունը կազմակերպվում է գործող խորհրդում ԲԵՌՆԵԼ, կամ հայցորդի դիմումի հիման վրա (ԲԵՌՆԵԼ ՀԱՅՑՈՐԴԻ ԴԻՄՈՒՄԸ) ձևավորվում է խորհրդի նոր կազմ (ԲԵՌՆԵԼ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՆԱՄԱԿԸ)

  

6.  Մասնագիտական խորհուրդը նշանակում է պաշտոնական ընդդիմախոսներ,  առաջատար կազմակերպություն, պաշտպանության օր, թույլատրում սեղմագրի տպագրությունը:

  

7.  Հայցորդը պաշտպանության օրվանից առնվազն 40 օր առաջ առաքում է սեղմագրերը, ատենախոսության 1 և սեղմագրերի 2 օրինակ հանձնում այն կազմակերպության գրադարանին, որտեղ գործում է խորհուրդը:

Այն հացորդները, ովքեր ցանկանում են իրենց ատենախոսությունն ընդգրկվի Հայաստանի ազգային գրադարանի <<Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության>> պահոցում հանրային օգտագործման նպատակով` պետք է ԲՈԿ ներկայացնի սույն համաձայնագիրը: ԲԵՌՆԵԼ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ