Պաշտպանության ուղեցույց

Ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը կազմակերպելու համար հայցորդը դիմում է իր մասնագիտությանը համապատասխանող գիտական քարտուղարին: Դիմելիս հայցորդը պարտավոր է ունենալ ատենախոսության թեման հաստատած գիտական կազմակերպության եզրակացությունը:

    1. Պաշտպանությունը կազմակերպելու համար հայցորդը մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղարին է ներկայացնում`

ա) ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու մասին դիմումը, ԲԵՌՆԵԼ
բ) ատենախոսության տպագիր (3 օրինակ) և էլեկտրոնային տարբերակները,
գ) ատենախոսության նախնական քննարկման համար պահանջվող փաստաթղթերը (հավելված 2): ԲԵՌՆԵԼ

Դիմումի լրացված ֆայլն ու ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը (Word 2003-2007) ուղարկել գիտական քարտուղարի աշխատանքային էլեկտրոնային փոստին (տես  մասնագիտական խորհուրդներ)

 

2. Գիտական քարտուղարը` ստուգելով փաստաթղթերի ամբողջականությունը, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ատենախոսության ֆայլն ու դիմումը ուղարկում է ԲՈԿ defense@bok.am էլեկտրոնային հասցեին : ԲԵՌՆԵԼ

 

3. Ստանալով ԲՈԿ-ի հաստատումը` գիտական քարտուղարը ատենախոսության մեկական օրինակ տալիս է մասնագետներին, ովքեր 15 օրվա ընթացքում ատենախոսության վերաբերյալ ներկայացնում են եզրակացություններ: ԲԵՌՆԵԼ

 

4. Մանագետների տրամադրած եզրակացությունների հիման վրա կայացվում է ատենախոսությունը պաշտպանության ընդունելու վերաբերյալ որոշում: ԲԵՌՆԵԼ

 

5. Դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում հայցորդի ատենախոսության պաշտպանությունը կազմակերպվում է գործող խորհրդում, ԲԵՌՆԵԼ կամ հայցորդի դիմումի հիման վրա ձևավորվում է խորհրդի նոր կազմ: ԲԵՌՆԵԼ

 

6.  Մասնագիտական խորհուրդը նշանակում է պաշտոնական ընդդիմախոսներ,  առաջատար կազմակերպություն, պաշտպանության օր, թույլատրում սեղմագրի տպագրությունը:

 

7.  Հայցորդը պաշտպանության օրվանից առնվազն 40 օր առաջ առաքում է սեղմագրերը, ատենախոսության 1 և սեղմագրերի 2 օրինակ հանձնում այն կազմակերպության գրադարանին, որտեղ գործում է խորհուրդը: