M.V. Lomonosov Moscow State University, Yerevan Branch

Founded year
Address
Vardanants St., 17 Building, 0070, Yerevan
Phone
(+37411) 900110
E-mail
office@msu.am