Նոր կենսաբանորեն ակտիվ կոնդենսացված պիրիդինների սինթեզը ալիցիկլիկ և հետերոցիկլիկ կետոնների հիման վրա

Defense type
Ph.D.
Specialty
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
,
Կենսօրգանական քիմիա
Բ.00.10
Defense Date
Completed
2018
Confirmed