ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ (Ֆիզիկական քիմիա)

Speciality
Questions
 1. Ջրածնի ատոմ: Շրեդինգերի ստացիոնար հավասարման կիրառումը ջրածնի ատոմի նկատմամբ:
 2. Միաչափ պոտենցիալ արկղում գտնվող մասնիկը: Քվանտա-մեխանիկական հարմոնիկ օսցիլյատոր:
 3. Էլեկտրոնի սպինը: Էլեկտրոնի մեխանիկական անկյունային մոմենտը և մագնիսական մոմենտը: Պաուլիի արգելման սկզբունքը և դրա քվանտա-մեխանիկական ձևակերպումը:
 4. Լույսի առաքումն ու կլանումը ատոմների և մոլեկուլների կողմից: Լամբերտ-Բերի օրենքը:
 5. Բրոունյան շարժում: Էյնշտեյնի հավասարումը մասնիկների տեղաշարժման միջին քառակուսայինի համար:
 6. Քվանտային թվեր: Գլխավոր, ազիմուտային, մագնիսական, սպինային: Էներգետիկ մակարդակներ: Ջրածնի ատոմի սպեկտրները: Սպեկտրալ սերիաներ:
 7. Բազմաէլեկտրոն ատոմներ: Ատոմի կառուցման սկզբունքի (Պաուլի սկզբունք, Հունդի կանոն, էներգիայի նվազագույնության սկզբունք) կիրառումը ատոմային օրբիտալներում էլեկտրոնների բաշխման նկատմամբ:
 8. Շրեդինգերի հավասարումը: Էներգետիկ մակարդակների ընդհատությունը:
 9. Մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը: Ջրածնի մոլեկուլի իոնի կառուցվածքի մեկնաբանումը մոլեկուլային օրբիտալների, այն է ատոմային օրբիտալների գծային կոմբինացիայի մեթոդով:
 10. Ալիքային ֆունկցիայի հավանականային մեկնաբանումը: Հայզենբերգի անորոշության սկզբունքը համալուծ կոորդինատների և իմպուլսի, ինչպես նաև էներգիայի և ժամանակի համար:
 11. s և p կովալենտ կապեր: Ատոմային օրբիտալների հիբրիդացում` sp-, sp2- և sp3-հիբրիդացում:
 12. Իոնացման էներգիան և ատոմի խնամակցությունը էլեկտրոնի նկատմամբ: Ատոմի էլեկտրաբացասականությունը:
 13. Հյուկելի մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը էթենի մոլեկուլների կառուցվածքի քվանտա-մեխանիկական մեկնաբանում:
 14. Լույսի առաքումն ու կլանումը ատոմների և մոլեկուլների կողմից: Լամբերտ-Բերի օրենքը:
 15. Էներգիայի էլեկտրոնային, տատանողական և պտտական մակարդակները: Տատանման անհարմոնիկությունը:
 16. Ատոմային օրբիտալներ: s, p և d- օրբիտալների ալիքային ֆունկցիաները:
 17. Մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը: Ջրածնի մոլեկուլի իոնի կառուցվածքի մեկնաբանումը մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդով:
 18. Կապերի բևեռայնությունը: Մոլեկուլի դիպոլային մոմենտ:
 19. Պատկերացումներ ֆլուորեսցենցիայի ու ֆոսֆորեսցենցիայի մասին: Ֆոտոէլեկտրոնային սպեկտրոսկոպիա:
 20. Ջրածնական կապ: Միջմոլեկուլային ուժեր /Վան-Դեր-Վաալսյան ուժեր:
 21. Պլանկի հավասարումը: Դե-Բրոյլի հավասարումը, իմպուլսի կապը ալիքի երկարության հետ:
 22. Միջուկային մագնիսական ռեզոնանս /ՄՄՌ/: Քիմիական տեղաշարժ: Միջմիջուկային սպին-սպինային փոխազդեցությունը, ՄՄՌ-ի ազդանշանների ճեղքումը:
 23. Երկատոմ մոլեկուլների պտտական, տատանողական-պտտական սպեկտրները: Բազմատոմ մոլեկուլների ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիան:
 24. Վան-Դեր-Վաալսի հավասարումը: Գազերի կոնդենսացումը, կրիտիկական կետ:
 25. Ատոմների էլեկտրոնային կառուցվածքը և պարբերական օրենքը ու համակարգը: Վալենտականությունն ըստ ատոմի էլեկտրոնային կառուցվածքի:
 26. Ակտիվություն: Ակտիվությունը ոչ էլեկտրոլիտիկ լուծույթներում: Ակտիվության գործակիցը: Ներգործող զանգվածների օրենքը ոչ իդեալական համակարգերում:
 27. Հյուկելի մոլեկուլային օրբիտալների մեթոդը` էթենի, բենզոլի մոլեկուլների կառուցվածքի քվանտա-մեխանիկական մեկնաբանումը:
 28. Ջերմային էֆեկտի կախումը ջերմաստիճանից (Կիրխհոֆի բանաձևը): Քիմիական ռեակցիաների ջերմային էֆեկտի հաշվարկը նյութերի առաջացման, այրման, քիմիական կապերի էնթալպիաների հիման վրա:
 29. Գիպսի և Հելմհոլցի էներգիաները ու իզոթերմ պրոցեսի առավելագույն օգտակար աշխատանքը: Գիպս-Հելմհոլցի հավասարումը:
 30. Թերմոդինամիկայի երրորդ օրենքը: Թերմոդինամիկայի երրորդ օրենքի կիրառությունը քիմիական հավասարակշռությունը հաշվարկելու համար:
 31. Քիմիական ռեակցիաների ջերմային էֆեկտի հաշվարկը նյութերի առաջացման, այրման, քիմիական կապերի էնթալպիաների հիման վրա: Հեսի օրենքը:
 32. Հավասարակշռությունը իդեալական գազային խառնուրդներում և իդեալական լուծույթներում: Քիմիական պոտենցիալը իդեալական համակարգերում:
 33. Անկախ բաղադրամասեր, ազատության աստիճաններ: Ֆազերի Գիբսի կանոնը: Ֆազային դիագրամը միակոմպոնենտ համակարգերի համար:
 34. Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքը: Էնտրոպիա: Էնտրոպիայի փոփոխությունը դարձելի և անդարձելի պրոցեսներում:
 35. Ներգործող զանգվածների օրենքը: Ռեակցիայի մոլեկուլայնությունն ու կարգը: Քիմիական պոտենցիալը իդեալական համակարգերում : Հենրիի և Ռաուլի օրենքները:
 36. Քիմիական պոտենցիալը իդեալական համակարգերում : Հենրիի և Ռաուլի օրենքները:
 37. Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքի վիճագրական մեկնաբանությունը: Էնտրոպիան և թերմոդինամիկական հավանականությունը` Բոլցմանի բանաձևը:
 38. Բյուրեղային ցանցերի տեսակները: Իոնային բյուրեղների էներգիան: Բորն-Հաբերի ցիկլը:
 39. Շեղումներ իդեալական գազերի և լուծույթների օրենքներից: Ռեալ գազեր և ռեալ գազային խառնուրդներ, ցնդելիություն:
 40. Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը: Ներքին էներգիա, էնթալպիա: Ջերմունակություն:
 41. Քիմիական ռեակցիայի Գիբսի էներգիան: Քիմիական ռեակցիայի Գիբսի ստանդարտ էներգիան և հավասարակշռության հաստատունը:
 42. Վիճակագրական կշիռ: Գազի մասնիկների համընթաց և պտտական շարժման վիճակագրական կշիռների հաշվարկը:
 43. Մաքսվել-Բոլցմանի բախշման օրենքը: Գազային մոլեկուլների բաշխումը ըստ արագությունների:
 44. Բախումները գազերում: Ազատ վազքի միջին երկարություն:
 45. Ստանդարտ էլեկտրոդային պոտենցիալներ: Էլեկտրաշարժիչ ուժ, նրա արտահայտությունը Գիբսի էներգիայի միջոցով: Ներնստի բանաձևը:
 46. Երկատոմ մոլեկուլների պտտական, տատանողական-պտտական սպեկտրները: Բազմատոմ մոլեկուլների ինֆրակարմիր սպեկտրոսկոպիան:
 47. Էյնշտեյնի և Դեբայի հավասարումները պինդ մարմինների ջերմունակության վերաբերյալ:
 48. Էլեկտրոնի ելքի աշխատանքը: Ֆոտոէֆեկտ: Էյնշտեյնի հավասարումը:
 49. Քիմիական պոտենցիալներ: Գիպս-Դյուհեմի հավասարումը:
 50. Դասական և քվանտային վիճակագրական կշիռները հարմոնիկ տատանումների համար: Ատոմների էլեկտրոնային վիճակների վիճակագրական կշիռները:
 51. Էլեկտրաշարժիչ ուժ, նրա արտահայտությունը Գիբսի էներգիայի միջոցով: Ներնստի բանաձևը:
 52. Կատալիզ: Կատալիտիկ ռեակցիաները և դրանց դասակարգումը: Կատալիզը և քիմիական ռեակցիաների հավասարակշռությունը: Պրոմոտորներ և կատալիտիկ թույներ:
 53. Ֆարա­դեյի Էլեկտրոլիզի օրենքը: Ակտիվության գործակիցները էլեկտրոլիտի լուծույթներում:
 54. Մոնոմոլեկուլային ռեակցիաները և դրանց կինետիկական նկարագրությունը:
 55. Քիմիական ռեակցիայի առանձնահատկությունը հեղուկ ֆազում: Սոլվատացիայի դերը հեղուկաֆազ ռեակցիաներում:
 56. Ֆոտոքիմիական ռեակցիաներ: Ֆոտոքիմիայի հիմնական օրենքը և շեղումն այդ օրենքից: Քիմիական ռեակցիայի քվանտային ելքը:
 57. Անցումային վիճակի /ակտիվացված կոմպլեքսի/ մեթոդը:
 58. Քիմիական ռեակցիաների պոտենցիալ էներգիայի մակերևույթը:
 59. Ճյուղավորված շղթայական ռեակցիաներ: Բոցավառման սահմանները:
 60. Քիմիական ռեակցիաների ջերմային էֆեկտը հաստատուն ճնշման և հաստատուն ծավալի դեպքերում: Ջերմային էֆեկտի կախումը ջերմաստիճանից. (Կիրխհոֆի բանաձևը):
 61. Ռեակցիայի արագություն: Ներգործող զանգվածների օրենքը: Ռեակցիայի արագության հաստատունը:
 62. Ակտիվություն: Ակտիվության գործակիցը: Ներգործող զանգվածների օրենքը ոչ իդեալական համակարգերում:
 63. Հետերոգեն ռեակցիայի արագությունը: Համասեռ մակերևույթների վրա ընթացող հետերոգեն-կատալիտիկ ռեակցիաների կինետիկան ըստ Լենգմյուրի տեսության:
 64. Արրենիուսի հավասարումը: Ակտիվացման էներգիան: Նախաէքսպոնենտային բազմապատկիչ:
 65. Հոմոգեն ռեակցիաների կինետիկայի հետազոտության մեթոդները: Արագ ընթացող ռեակցիաների ուսումնասիրման եղանակներ:
 66. Ռեակցիայի արագության հաստատունի նախաէքսպոնենտային բազմապատկիչի արտահայտումը վիճակագրական գումարների միջոցով:
 67. Կատալիզ մետաղների իոններով և կոմպլեքս միացություններով: Հոմոգեն կատալիտիկ ռեակցիաների կինետիկան:
 68. Նյութերի եռման և սառեցման ջերմաստիճանների փոփոխությունը կախված հավելանյութերի քանակից (կրիոսկոպիա, էբուլիոսկոպիա):
 69. Ադսորբցիայի իզոթերմերը և իզոբարերը: Ադսորբցիայի ջերմությունը և նրա կախումը մակերևույթի զբաղվածության աստիճանից:
 70. Ադսորբցիան որպես հետերոգեն կատալիտիկ ռեակցիաների փուլ: Ֆիզիկական ադսորբցիա: Քեմոսորբցիա:
 71. Կատալիզ: Կատալիտիկ ռեակցիաները և դրանց դասակարգումը:
 72. Ռեակցիայի արագության հաշվարկը ըստ բախումների տեսության: Ստերիկ գործոն:
 73. Բախումների տեսությունը հեղուկում: Բջջային Էֆեկտ:
 74. Պինդ մարմինների կառուցվածքի հետազոտման մեթոդները: Ռենտգենյան (x-ճառագայթներ) բյուրեղագրություն: Բրեգի հավասարումը:
 75. Գալվանական (էլեկտրաքիմիական) էլեմենտի տեսակները` կոնցենտրացիոն ու վերականգման-օքսիդացման էլեմենտներ: