Physical volumetric modeling of the stress state of multilayer dumps formed in gorges

2023

Confirmed
Ընդդիմախոս Հ.Ալավերդյանի կարծիքը
Հ.Ալավերդյան (366.68 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (228.88 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ա.Հովհաննիսյան (395.01 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ղազարյան (853.5 KB)