Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գունանիշ բաղադրիչներով դարձվածքների զուգադրական ուսումնասիրությունը

2001

Confirmed