Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ֆիզիկական քիմիա)

Speciality
Questions
 1. Իդեալական գազի վիճակի հավասարում: Գազային օրենքները:
 2. Գազային օրենքները: Վան-դեր-Վաալսի հավասարումը:
 3. Բախումները գազերում: Գազերի կոնդեսացում
 4. Գազերի կինետիկական տեսությունը: Գազային օրենքներ
 5. Դիֆուզիա: Ֆիկի առաջին և երկրորդ օրենքները:
 6. Բրոունյան շարժում:
 7. Կատալիզ: Կատալիտիկ ռեակցիաները և դրանց դասակարգումը:
 8. Կատալիզը և քիմիական ռեակցիաների հավասարակշռությունը:
 9. Հոմոգեն կատալիզ:
 10. Թթվա-հիմնային կատալիզ:
 11. Հոմոգեն կատալիտիկ ռեակցիաների կինետիկան:
 12. Ադսորբցիան որպես հետերոգեն կատալիտիկ ռեակցիաների փուլ:
 13. Ֆիզիկական ադսորբցիա: Քեմոսորբցիա:
 14. Ադսորբցիայի Լենգմյուրի իզոթերմը:
 15. Համասեռ մակերևույթի վրա ընթացող հետերոգեն-կատալիտիկ ռեակցիաներիկինետիկան ըստ Լենգմյուրի տեսության:
 16. Քիմիական հետերոգեն կատալիտիկ ռեակցիաների ընթանալու դիֆուզիոն և կինետիկական մարզերը:
 17. Ակտիվ կենտրոնների և ակտիվ համակազմերի (անսամբլների) տեսությունները:
 18. Ֆերմենտային կատալիզ: Միխաելիս-Մենտենի հավասարումը:
 19. Թերմոդինամիկայի առաջին օրենքը: Ներքին էներգիա, էնթալպիա: Ջերմունակություն
 20. Ջերմունակություն: Քիմիական ռեակցիաների ջերմային էֆֆեկտը հաստատուն ճնշման և հաստատուն ծավալի դեպքում:
 21. Ջերմային էֆեկտի կախումը ջերմաստիճանից (Կիրխհովի բանաձև):
 22. Քիմիական ռեկացիաների ջերմային էֆեկտի հաշվարկը նյութերի առաջացման,այրման,քիմիական կապերի էնթհալպիաների հիման վրա: Հեսի օրենքը:
 23. Թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենք:
 24. Էնտրոպիա: Էնտրոպիայի փոփոխությունը դարձելի և անդարձելի պրոցեսներում:
 25. Գիբս-Հելմհոլցի հավասարում: Գիբսի և Հելմհոլցի էներգիաները և իզոթերմ պրոցեսի առավելագույն օգտակար աշխատանքը:
 26. Թերմոդինամիկայի երրորդ օրենքը, դրա կիրառումը քիմիական հավասարակշռությունը հաշվարկելու համար:
 27. Մեկուսացված համակարգի հավասարակշռությունը հաստատուն ջերմաստիճանի և ծավալի դեպքում, հաստատուն ջերմաստիճանի և ճնշման դեպքում:
 28. Կլայպերոն-Կլաուզիուսի հավասարումը ֆազային անցումների համար
 29. Նյութերի եռման և սառեցման ջերմաստիճանների փոփոխությունը կախված հավելանյութերի քանակից (կրիսկոպիա, էբուլոսկոպիա):
 30. Անկախ բաղադրամասեր, ազատության աստիճաններ: Ֆազերի Գիբսի կանոնը:
 31. Հեղուկ-գոլորշի հավասարակշռությունը երկկոմպոնենտ համակարգերում: Թորում, ազեոտրոպ խառնուրդներ:
 32. Հավասարակշռությունը իդեալական համակարգերում:
 33. Քիմիական պոտենցիալը իդեալական համակարգերում:
 34. Հենրիի և Ռաուլի օրենքները:
 35. Գիբսի էներգիա և քիմիական ռեակցիայի հավասարակշռության հաստատուն:
 36. Ներգործող զանգվածների օրենքը:
 37. Հավասարակշռության հաստատունի կախումը ճնշումից և ջերմաստիճանից: Վանտ-Հոֆի հավասարումը:
 38. Ոչ իդեալական համակարգեր: Շեղումներ իդեալական գազերի և լուծույթների օրենքներից:
 39. Շրեդինգերի ստացիոնար հավասարումը: Էներգիայի ընդհատություն:
 40. Միաչափ պոտենցիալ արկղում գտնվող մասնիկը:
 41. Ալիքային ֆունկցիայի հավանակային մեկնաբանումը:
 42. Հայզենբերգի անորոշության սկզբունքը համալուծ կոորդինատների և իմպուլսի, ինչպես նաև էներգիայի և ժամանակի համար:
 43. Էլեկտրոնի սպին, մեխանիկական անկյունային մոմենտը և մագնիսական մոմենտը: Պաուլի արգելման սկզբունքը:
 44. Քվանտային թվեր՝ գլխավոր, մագնիսական, սպինային:
 45. Էներգետիկ մակարդակներ: Ատոմային օրբիտալներ:
 46. Բազմաէլեկտրոն ատոմներ: Ատոմի կառուցման սկզբունքի (Պաուլի սկզբունք, Հունդի կանոն, նվազագույն էներգիայի սկզբունք) կիրառումը ատոմային օրբիտալներում էլեկտրոնների բաշխման նկատմամբ:
 47. Քիմիական կապ: Քիմիական կապի տեսակները:
 48. δ- և π- կապեր: Ատոմային օրբիտալների հիբրիդացում՝ sp-, sp2-, sp3-հիբրիդացում:
 49. Մոլեկուլի դիպոլ մոմենտ: Իոնական կապ:
 50. Ջրածնական կապ: Միջմոլեկուլային (Վան-դեր-Վաալսյան) ուժեր:
 51. Լույսի առաքումն ու կլանումը ատոմների և մոլեկուլների կողմից: Լամբերտ-Բերի օրենքը:
 52. Տատանման անհարմոնիկություն: Երկատոմ մոլեկուլի պոտենցիալ կորերը:
 53. Մետաղական հաղորդականություն: Մեկուսիչներ, կիսահաղորդիչներ, գերհաղորդիչներ:
 54. Գալվանական էլեմենտ, թերմոդինամիկան:
 55. Ֆարադեյի էլեկտրոլիզի օրենքը:
 56. Դեբայ-Հյուկելի տեսություն:
 57. Ներնստի բանաձևը: էլեկտրաշարժիչ ուժ:
 58. Գալվանական էլեմենտի տեսակները՝ կոնցենտրացիոն և վերօքս էլեմենտներ:
 59. Կրկնակի էլեկտրական շերտ, Հելմհոլցի և դիֆուզիոն բաղադրիչներ:
 60. Էլեկտրամագնիսական ճառագայթում (տեսանելի, ՈւՄ, ԻԿ):
 61. Ջրի ճառագայթային քայքայում (ռադիոլիզ): Ջրում լուծված նյութերի փոխարկումները ջրի ճառագայթային քայքայման արգասիքի հաշվին:
 62. Ռեակցիայի արագություն: Ներգործող զանգվածների օրենքը:
 63. Ակտիվացման էներգիա, Արենիուսի հավասարումը:
 64. Ռեակցիայի մոլեկուլայնություն ու կարգ:
 65. Ռեակցիայի արագության հաստատուն: Արենիուսի հավասարում:
 66. Մոնոմոլեկուլային, երկմոլեկուլային և եռմոլեկուլային ռեակցիաներ, դրանց կինետիկական նկարագրությունը:
 67. Ռեակցիայի արագության հաշվարկն ըստ բախումների տեսության:
 68. Անցումային վիճակի (ակտիվացման կոմպլեքսի) մեթոդը:
 69. Գիբսի ակտիվացման էներգիա, էնթհալպիա, էնտրոպիա:
 70. Թունելային էֆեկտ:
 71. Բարդ ռեակցիաներ:
 72. Զուգահեռ և դարձելի ռեակցիաներ:
 73. Հաջորդական ռեակցիաներ:
 74. Շղթայական ռեակցիաներ:
 75. Չճյուղավորված շղթայական ռեակցիաներ:
 76. Ճյուղավորված շղթայական ռեակցիաներ:
 77. Ճյուղավորված շղթայական ռեակցիաներ: Բոցավառման սահմաններ: Ջերմային պայթյուն:
 78. Քվազիստացիոնար կոնցենտրացիաների մեթոդ: Քիմիական ռեակցիայի լիմիտավորող փուլ:
 79. Քիմիական ռեակցիայի առանձնահատկությունները հեղուկ ֆազում: Սոլվատացիայի դերը հեղուկաֆազ ռեակցիաներում:
 80. Բախումների տեսությունը հեղուկում: Սմոլուխովսկու հավասարումը:
 81. Անցումային վիճակի տեսության կիրառումը հեղուկաֆազ ռեակցիաների համար:
 82. Ճնշման, միջավայրի դիէլեկտրիկ թափանցելիությանու իոնական ուժի ազդեցությունը հեղուկաֆազ քիմիական ռեակցիայի վրա: