ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Questions
 1. Կազմակերպությունները՝ որպես կառավարվող համակարգեր, կազմակերպությունների կազմակերպաիրավական ձևերն ու ընդհանուր հատկանիշները
 2. Շուկայական տնտեսությունը և կառավարումը
 3. Կառավարման մակարդակները, օբյեկտը և սուբյեկտը
 4. Կառավարումը և տնտեսական օրենքները
 5. Կառավարման հիմնական սկզբունքները
 6. Կառավարման դասական դպրոցները
 7. Կառավարումը որպես գործընթաց դիտարկող տեսությունները
 8. Իրավիճակային և համակարգային մոտեցումները կառավարման տեսության մեջ
 9. Կազմակերպությունը որպես սոցիոտեխնիկական համակարգ
 10. Կազմակերպության հինգ հիմնական ենթահամակարգերի բնութագրությունը
 11. Կազմակերպության ներքին միջավայրի իրավիճակային գնահատումը
 12. Կազմակերպության արտաքին միջավայրի ընդհանուր բնութագիրը
 13. SWOT վերլուծության սկզբունքները
 14. Կառավարման գործառույթների էությունը և դասակարգումը
 15. Կառավարման հիմնական գործառույթները
 16. Պլանավորումը որպես կառավարման հիմնական գործառույթ
 17. Ռազմավարական կառավարման էությունը, նպատակը և ընդհանուր բնութագիրը
 18. Կազմակերպումը որպես կառավարման հիմնական գործառույթ
 19. Շահադրդումը և դրա տեսակները
 20. Վերահսկողություն. դրա տեսակները և գործընթացի փուլերը
 21. Կառավարման հատուկ կամ կոնկրետ գործառույթները
 22. Կառավարման մեթոդների դասակարգումը
 23. Կառավարման վարչակազմակերպական մեթոդները
 24. Կառավարման տնտեսական մեթոդները
 25. Կառավարման սոցիալ - հոգեբանական մեթոդները
 26. Հաղորդակցությունների նշանակությունը կառավարման գործընթացում
 27. Կազմակերպական հաղորդակցություններ
 28. Գործավարություն: Փաստաթղթաշրջանառության և փաստաթղթերի պահպանության կազմակերպումը
 29. Կառավարչական որոշումները և դրանց ընդունման գործընթացը
 30. Ծրագրավորված և չծրագրավորված որոշումներ
 31. Կառավարչական որոշումների ընդունման եղանակները և փուլերը
 32. Մոդելների նշանակությունը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում
 33. Տնտեսամաթեմատիկական մոդելները և դրանց կիրառությունը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում
 34. Ընդունված կառավարչական որոշումների իրագործման կազմակերպումը
 35. Տնտեսության ֆունկցիոնալ կառավարման էությունը և առանձնահատկու-թյունները
 36. Տնտեսության ճյուղային կառավարման էությունը և առանձնահատկություն-ները
 37. Տարածքային կառավարում. դրա էությունը և հիմնական խնդիրները։
 38. Տեղական ինքնակառավարում. դրա էությունը, հիմնական խնդիրները և համակարգը
 39. Տնտեսության պետական կառավարման արդյունավետությունը
 40. Ձևական և ոչ ձևական խմբեր. դրանց կառավարման առանձնահատկությունները
 41. Իշխանություն. դրա ձևերը
 42. Արդյունավետ առաջնորդման տեսությունները (վարքագծային, իրավիճակային, ըստ անձնական հատկանիշների)
 43. Կոնֆլիկտի էությունը, տեսակները և պատճառները: Կոնֆլիկտային իրավիճակների կառավարումը
 44. Սթրեսի էությունը, պատճառները և կառավարումը
 45. Մակրոտնտեսական հիմնական բնութագրերը (տնտեսական աճ, ինֆլյացիա, գործազրկություն)
 46. Մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները (ՀՆԱ, ՀԱԱ, ԶԱԱ, ԱԵ, անձնական եկամուտ, տնօրինվող անձնական եկամուտ)
 47. Հավասարակշռությունը ապրանքների, ծառայությունների և ֆինանսական շուկաներում: IS և LM կորերը: Կարճաժամկետ հավասարակշռություն` IS - LM մոդելը
 48. Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների ազդեցությունը IS-LM-ի վրա
 49. Կապիտալի պաշարի հաստատուն մակարդակը և տնտեսության
  հավասարակշռությունը
 50. Ակտիվ և պասիվ տնտեսական քաղաքականություն
 51. Ձեռնարկության արտադրական կարողությունները և դրանց մեծությունները որոշող գործոնները
 52. Հիմնական արտադրական ֆոնդեր. դասակարգումը, կազմը և կառուցվածքը
 53. Շրջանառու ֆոնդեր և շրջանառու միջոցներ. դրանց կազմը և կառուցվածքը
 54. Արդյունաբերական արտադրանքի արժեքը, ինքնարժեքը և գինը
 55. Գների տնտեսական բովանդակությունը, ֆունկցիաները և տեսակները
 56. Աշխատանքի շուկան. դրա էությունը, կառուցվածքը և կարգավորումը
 57. Աշխատանքի արտադրողականության աճի գործոնները, ուղիները, պայմանները և ռեզերվները
 58. Արտադրական կազմակերպության անձնակազմի կազմն ու կառուցվածքը բնութագրող ցուցանիշները
 59. Աշխատավարձի ֆոնդի կառուցվածքը, հաշվարկման մեթոդները և պլանավորումը արտադրական կազմակերպություններում
 60. Մարքեթինգային գործունեության բովանդակությունը, նպատակները և սկզբունքները
 61. Մարքեթինգային տեղեկատվության համակարգ (SMI): Տեղեկատվության
  հավաքագրման աղբյուրները, ուղիները, դասակարգումը և մշակման մեթոդները
 62. Ապրանքային շուկաների կոնյուկտուրային (առևտրային իրավիճակի) հետազոտումը և գնահատումը
 63. Ապրանքների իրացման առևտրային ձևերն ու մեթոդները
 64. Մարքեթինգի առանձնահատկությունները ծառայությունների ոլորտում
 65. Առևտրային գործունեության էությունը, օբյեկտները և սուբյեկտները
 66. Շուկայական տնտեսության էությունը և զարգացման պայմանները
 67. Առևտրային կազմակերպության շահույթի և շահութաբերության մակարդակի վրա ազդող գործոնները
 68. Առևտրային կազմակերպության հիմնական և շրջանառու միջոցները, դրանց գոյացման աղբյուրները
 69. Առևտրային կազմակերպություններից գանձվող հարկերի էությունը, հարկատեսակները և դրանց հարկագանձման կարգերը
 70. Վերականգնվող և չվերականգնվող բնական ռեսուրսները: Դրանց օգտագործումն ու պահպանումը
 71. Գլոբալ էկոլոգիական հիմնախնդիրները և դրանց կապը ժողովրդագրական,
  պարենային և այլ գլոբալ հիմնախնդիրների հետ
 72. Շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աղբյուրները, օբյեկտները և ցուցանիշները
 73. Պետության և շուկայի դերը շրջակա միջավայրի պահպանման գործում
 74. Բնատարողունակությունը որպես կայուն զարգացման չափանիշ, նրա ցուցանիշները
 75. Բնօգտագործման տնտեսական մեխանիզմները (մեղմ, խթանող, կոշտ) և §Աղտոտողը վճարում է սկզբունքը¦
 76. §Բիզնես¦ հասկացությունը և հիմնական սահմանումները
 77. Փոքր բիզնեսի էությունը և նրա վրա ազդող գործոնները
 78. Ֆրանչայզինգը որպես փոքր բիզնեսի կազմակերպման եղանակ. դրա առավելություններն ու թերությունները
 79. Նորամուծական գործունեության բովանդակությունը, տեսակները, կազմակերպումը, կառավարումը և պլանավորումը
 80. Ռիսկերի կառավարումը բիզնեսում: Ապահովագրված և չապահովագրված ռիսկեր