Նյարդաէնդոկրին ֆունկցիաների խանգարման ախտաֆիզիոլոգիական ասպեկտները առաջին պսիխոտիկ էպիզոդով հիվանդների մոտ

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Дата защиты
Завершено

2019

Подтверждено