ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ (Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն)

Вопросы
 1. σ-հանրահաշիվների նկատմամբ պայմանական հավանականություններ և պայմանական մաթեմատիկական սպասումներ:
 2. Պատահական մեծությունների զուգամիտության տարբեր տեսակներ:
 3. Գաուսյան համակարգեր:
 4. Մոմենտների պրոբլեմը:
 5. Մարկովյան շղթաներ:
 6. Մեծ թվերի օրենքը:
 7. Խինչինի թեորեմը:
 8. Մեծ թվերի ուժեղացված օրենքներ:
 9. Պատահական մեծություններից կազմված շարքերի զուգամիտություն
 10. 0 կամ 1 օրենքներ:
 11. Կենտրոնական սահմանային թեորեմ, զուգամիտության արագությունը:
 12. Անվերջ բաժանելի և կայուն բաշխումներ:
 13. Կրկնակի լոգարիթմի օրենքը:
 14. Հավանականային չափերիև բաշխումների թույլ զուգամիտություն:
 15. Ստացիոնար պրոցեսներ և էրգոդիկ թեորեմներ:
 16. Պատահական պրոցեսի անընդհատությունը:
 17. Ստացիոնար պրոցեսի և նրա կորելյացիոն ֆունկցիայի սպեկտրալ ներկայացումները:
 18. Էրգոդիկ թեորեմ ստացիոնար պրոցեսի համար:զուգամիտության մասին։
 19. Հաշվելի թվով վիճակներով համասեռ մարկովյան պրոցեսներ:
 20. Անցման հավանականությունների համար Կոլմոգորովի հավասարումները:
 21. Հերթերի տեսության պարզագույն համակարգեր:
 22. Կործանման և բազմացման պրոցեսներ:
 23. Վերականգնման պրոցեսների հիմնական բանաձևերը:
 24. Ֆելլերի թեորեմ:
  L2 դասի ֆունկցիաների վերլուծությունը ըստ օրթոգոնալ համակարգի:
 25. Ստոխաստիկ դիֆերենցիալ հավասարումների լուծումների գոյությունը և միակությունը:
 26. Իտոյի ստոխաստիկ ինտեգրալ:
  պայմանը:
 27. Մարտինգալներ, սուբմարտինգալներ, սուպերմարտինգալներ:
  պայմանը:
 28. Դուբի և Լևիի թեորեմները:
 29. Պատահական թափառումներ:
 30. Գիրսանովի թեորեմ:
 31. Էմպիրիկ բաշխումներ, Գլիվենկոյի թեորեմը:
 32. Անշեղ, ունակ և ասիմպտոտիկ նորմալ կետային գնահատականներ:
 33. Բավարար վիճակագիրներ:
 34. Ֆակտորիզացիայի հայտանիշը:
 35. Լրիվություն:
 36. Էքսպոնենցիալ ընտանիքի լրիվությունը:
 37. Ռաո-Կրամերի անհավասարությունը, Ֆիշերի ինֆորմացիայի հատկությունը:
 38. Ճշմարտանմանության մաքսիմումի գնահատականներ, ասիմպտոտիկ հատկությունները, ճշմարտանմանության հարաբերությունները:
 39. Վարկածների ստուգում:
 40. Նեյման-Պիրսոնի լեմմը:
 41. Վարկածների ստուգման հավասարաչափ առավելհզոր հայտանիշներ:
 42. Վարկածների ստուգման անշեղ հայտանիշներ:
 43. Պատահական կետային պրոցեսներ:
 44. Վերջավոր չափանի բաշխումներ:
 45. Իզոպերիմետրիկան հավասարությունը:
 46. Մոմենտային չափերի հատկություններ:
 47. Պատահական խճանկարներ:
 48. Պատահական չափեր:
 49. Կոմբինատոր բանաձև k-բազմությունների համար Rn-ում:
 50. Բուլյան մոդելներ:
 51. Մետրիկական տարածութան լրիվությունը, սեպարաբելություն։
 52. Բազմությունների կոմպակտությունը մետրիկական և տոպոլոգիական տարածություններում:
 53. Գծային ֆունկցիոնալներ և օպերատորներ:
 54. Կոմպակտ և համալուծ օպերատորներ:
 55. Հիլբերտյան տարածություն:
 56. Lp–տարածություններ, 1≤p<∞:
 57. Չափի շարունակման մասին Կարաթեոդորի թեորեմը:
 58. Ամենուրեք խիտ դասեր Lp–տարածություններում:
 59. Ինտեգրալի նշանի տակ սահմանային անցում կատարելու մասին Լեբեգի թեորեմը:
 60. Ռադոն-Նիկոդիմի թեորեմը:
 61. Տարածությունների արտադրյալ:
 62. Ֆուբինիի թեորեմը:
 63. Սահմանափակ վարիացիայի ֆունկցիաներ:
 64. Ստիլտեսի ինտեգրալ:
 65. Նշանափոխ չափեր:
 66. Խանի և Ժորդանի վերլուծությունները: