ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ (Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա)

Вопросы
 1. Բույսերը որպես կենսոլորտի կարևորագույն բաղկացուցիչ մաս
 2. Կարմիր գիրքը և նրա նշանակությունը
 3. Բարձրակարգ բույսերի վեգետատիվ բազմացումը
 4. Բուսական աշխարհի կենսաբազմազանությունը, դրա պահպանության և վերարտադրության կարևորությունը
 5. Հասկացություն բույսերի զարգացման ցիկլերի մասին (սերունդների հաջորդականություն)
 6. Հասկացություն բուսական համակեցությունների մասին
 7. Բույսերի էկոլոգիական տիպերը և նրանց առանձնահատկությունները
 8. Արգելոցների, արգելավայրերի և Բուսաբանական այգիների դերը հազվագյուտ բույսերի գենոֆոնդի պահպանության և վերարտադրության գործում
 9. Ժամանակակից ֆլորիստիկ թագավորությունները և երկրագնդի ֆլորիստիկ մարզերը
 10. Երկշաքիլավորների և միաշաքիլավորների համեմատական բնութագիրը
 11. Բուսական աշխարհը, դրա դերը կյանքի առաջացման գործում
 12. Բույսերի արեալները և նրա հիմնական տիպերը
 13. Հիմնական էկոլոգիական գործոնները` աբիոտիկ և բիոտիկ
 14. էնդեմիզմ, դրա նշանակությունը ֆիտոաշխարհագրության համար
 15. Սերմնավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը
 16. Հասկացություն ֆիտոցենոզի և բիոցենոզի մասին
 17. Բուսականության զոնայական բաշխվածությունը
 18. Ծաղկի ծագումը և նրա էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները
 19. Բույսերի տեղը կենդանի օրգանիզմների շարքում, նրանց նշանակությունը մարդու կյանքում
 20. Բուսաբանության զարգացման հիմնական փուլերը (միջդարվինյան և հետդարվինյան շրջաններ)
 21. Բջիջը, որպես կյանքի միավոր
 22. Պոպուլացիա և տեսակառաջացում
 23. Մորֆոլոգիական էվոլյուցիայի ուղղությունները
 24. Ֆլորիստիկ շրջանացման միավորները, դրանց առանձնացման սկզբունքները
 25. Բույսերի հիմնական կենսաձևերը և դրանց դասակարգումը
 26. Փոխադրող հյուսվածքներ
 27. Վեգետատիվ օրգանների մետամորֆոզները
 28. Ծաղկավորների միկրո և մակրոսպորոգենեզը
 29. Երկշաքիլ բույսերի ցողունի անատոմիական կառուցվածքը
 30. Բուսական բջջի կառուցվածքը
 31. Միտոզ
 32. Սերմնարանի կառուցվածքային տիպերը և կենսաբանական նշանակությունը
 33. Փոշոտման միջոցները և տիպերը
 34. Ծաղկաբույլը և նրա տիպերը
 35. Պտուղների և սերմերի տարածման միջոցները
 36. Մեյոզը և նրա կենսաբանական նշանակությունը
 37. Սերմնաբողբոջ, դրա կառուցվածքը և տիպերը
 38. Արմատ` մորֆոլոգիան, անատոմիան և ֆունկցիան
 39. Տերև` անատոմիան, մորֆոլոգիական տիպերը
 40. Տերևադասավորություն, նրա տիպերը
 41. Ընձյուղը, որպես բարձրակարգ բույսերի վեգետատիվ օրգան
 42. Բուսական հյուսվածքներ, հիմնական տիպերը
 43. Հոմոլոգիական և անալոգիական օրգաններ, կոնվերգենցիա
 44. Միաշաքիլ բույսերի ցողունի կառուցվածքը
 45. Կրկնակի բեղմնավորություն
 46. Պտուղներ դրանց դասակարգումը
 47. Խաչաձև փոշոտման նշանակությունը
 48. Ծածկասերմերի սաղմի, ծիլի կառուցվածքը և զարգացումը
 49. Սերմնավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը
 50. Ծածկասերմերի ծաղկի կառուցվածքը և ֆունկցիան
 51. Խաչածաղկազգիների (Brassicaceae) ընտանիք
 52. Բարդածաղկազգիներ (Asteraceae) ընտանիք
 53. Քարաքոսեր, ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական տիպերը
 54. Ստորակարգ և բարձրակարգ բույսեր, դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները
 55. Ասեղնատերևավորներ
 56. Ջրիմուռներ, ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական խմբերը
 57. Մամռանմաններ` ընդհանուր բնութաիրը և հիմնական տիպերը
 58. Գետնամուշկանմաններ
 59. Ծաղկաբույլը և նրա տիպերը
 60. Մերկասերմեր, դրանց ընդհանուր բնութագիրը
 61. Ծաղկավոր կամ ծածկասերմ բույսեր
 62. Բակլազգիներ (Fabaceae) ընտանիք
 63. Հացազգիներ (Poaceae) ընտանիք
 64. Վարդազգիներ (Rosaceae) ընտանիք
 65. Ծածկասերմերի դասակարգումը
 66. Պսիլոֆիտները, որպես բարձրակարգ բույսերի առաջին ներկայացուցիչնեñ
 67. Թաղանթասերմնավորներ
 68. Շուշանազգիներ (Liliaceae) ընտանիք
 69. Հովանոցազգիներ (Apiaceae) ընտանիք
 70. Խոլորձազգիներ (Orchidaceae) ընտանիք
 71. Հիրիկազգիներ (Yridaceae) ընտանիք
 72. Շրթնածաղկազգիներ (Lamiaceae) ընտանիք
 73. Մանոլիազգիների (Madnoliaceae) ընտանիք
 74. Տանձենի (Pyrus) և Արոսենի (Sorbus) ցեղերը, որպես վարդազգիների ընտանիքի կարևորագույն ներկայացուցիչներ
 75. Մշակաբույսերի վայրի ցեղակիցները
 76. Սնկերի տեղը կենդանի օրգանիզմների համակարգում և դրանց բնորոշ հիմնական առանձնահատկությունները
 77. Սնկերի ժամանակակից համակարգերը և դրանց դասակարգման չափանիշները
 78. Սնկաբանական դասակարգման սկզբունքները և կարգաբանական չափանիշները
 79. Մոլեկուլայինգենետիկական մեթոդները սնկերի դասակարգման մեջ
 80. Սնկերի առանձին խմբերի նկատմամբ առանձին չափանիշների կիրառման կարգաբանական նշանակությունը
 81. Սնկերի էկոլոգիական խմբերը
 82. Ըստ տրոֆիկական կապերի և սուբստրատի սնկերի էկոլոգիական խմբերի առանձնացման հիմնական սկզբունքները
 83. Սնկերի համակեցությունը այլ օրգանիզմների հետ: Միկորիզա, տիպերը և կենսաբանական նշանակությունը
 84. Սնկերի կենսաբանական ակտիվությունը, դրա նշանակությունը բնության ու ժողովրդական տնտեսության մեջ
 85. Սնկերի մետաբոլիզմը և ֆերմենտները
 86. Սնկերի տոքսինները
 87. Արտաքին գործոնների դերը սնկերի աճի և ֆիզիոլոգիական ակտիվության վրա
 88. Սնկերի դերը կենսաերկրացենոզներում
 89. Սնկերի թալոմի կառուցվածքը, էվոլյուցիան և հարմարումը էքստրեմալ պայմաններին
 90. Սնկերի հյուսվածքների մորֆոլոգիական և ֆիզիոլոգիական դասակարգումը
 91. Սնկերի բջջի կառուցվածքը և բջջապատի կազմը սնկերի տարբեր խմբերում
 92. Դեղաբանական նշանակություն ունեցող սնկեր
 93. Դաս Gasteromycetes: Ընդհանուր բնութագիրը
 94. Մուկորայինների և պերոնոսպորայինների մոտ սպորանգիումներից կոնիդիումներին անցման կենսաբանական իմաստը, և այդ անցման տարբերակները
 95. Սնկերի ուտելի և թունավոր տեսակներ
 96. Դաս Basidiomycetes: Ընդհանուր բնութագիրը
 97. Դաս Ascomycetes: Ընդհանուր բնութագիրը
 98. Իսկական սնկեր: Բաժին Eumycota: Դաս Zygomycetes
 99. Սնկանման օրգանիզմներ: Բաժին Oomycօta
 100. Լորձնասնկեր Myxomycota: Ծագումը, տեղը կենդանի օրգանիզմների համակարգում