Պրոտոնա-կալիումական պոմպը բակտերիաներում օքսիդավերականգնման համարժեքների դոնորի բնույթը և նրանց դերը

2000

Confirmed