Կարդիոմիոցիտներում ռադիոլիգանդի խնամակցության ուսումնասիրման համակարգչային ծրագիր` ըստ Սկետչարդի կոորդինատների

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Дата защиты
Завершено

2017

Подтверждено