Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հնվ. 27 2022
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Հնվ. 25 2022
J/Ψ - ֆոտոծնման ուսումնասիրումը CLAS12 սարքավորման վրա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա ( Ա.04.16 )
Հնվ. 22 2022
Կոնական քվանտային կետերի էլեկտրոնային և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Հնվ. 20 2022
Ոչ դասական տրամաբանության ֆորմալ համակարգեր և թեորեմների մեքենայական արտածելիություն մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառությամբ Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հնվ. 20 2022
Գրաֆների միջակայքային ներկումներ նախապես տրված սահմանափակումներով Երևանի պետական համալսարան Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն ( Ա.01.09 )
Հնվ. 19 2022
Որոշ դասերի փաթեթային տիպի ոչ կոմպակտ օպերատորներով ծնվող ինտեգրալ հավասարումների լուծելիության հարցեր Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա ( Ա.01.02 )
Հնվ. 14 2022
Սոցիալ-իրավական պետության սահմանադրական մոդելի կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Դեկ. 29 2021
ՀՀ բանկային համակարգում վերաբրենդավորման և բրենդի կառավարման գործընթացները (Էվոկաբանկի օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 28 2021
Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 28 2021
Նորածինների մեռուկային էնտերոկոլիտի հիվանդացության, վիրաբուժական բարդությունների և մահացության նվազմանը բերող բազմամոդալ էնտերալ դեղորայքային սխեմայի կիրառման արդյունավետությունը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբուժություն ( ԺԴ.00.06 )
Դեկ. 27 2021
Լարվածադեֆորմացիոն վիճակի հետազոտումը շերտաձև մեքենամասերի պլաստիկ առմամբ պատրաստման դեպքում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մեքենագիտություն ( Ե.02.01 )
Դեկ. 24 2021
Արցախը XIX դարի հայ գրականության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Դեկ. 24 2021
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը՝ որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Դեկ. 24 2021
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների անձնական ոչ գույքային և գույքային իրավունքների իրականացումը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Դեկ. 24 2021
Հետվիրահատական կարդիոռեսպիրատոր բարդությունների կանխարգելումը պնեվմոնէկտոմիայից հետո Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )