Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Ապրիլ 28 2023
Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարասկզբի համաշխարհային գրական զարգացումները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Ապրիլ 26 2023
Երեխայի ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի էությունը և դրա կենսագործման հիմնախնդիրները Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Ապրիլ 26 2023
Իրավունքի ինքնապաշտպանությունը քաղաքացիական իրավունքում Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Ապրիլ 21 2023
Տրիմետազիդինի մորֆոֆունկցիոնալ ազդեցության գնահատումը կարդիոտոքսիկ և պրոաթորոգեն պոտենցիալի վրա դոկսոռուբիցին-ցիկլոֆոսֆամիդային ռեժիմի պայմաններում Ախտաբանական անատոմիա և դատական բժշկություն ( ԺԴ.00.09 )
Ապրիլ 21 2023
«Բնական լեզվի մշակման» մեթոդի կիրառությունները տնտեսվարման խնդիրների լուծումներում Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Ապրիլ 21 2023
Ներդրումային ֆոնդերի ակտիվների և պարտավորությունների կառավարման տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորումը /ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի օրինակով/ Երևանի պետական համալսարան Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում ( Ը.00.08 )
Ապրիլ 19 2023
Լենզե-Թերինգի երևույթը և մոդիֆիկացված գրավիտացիա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Տեսական ֆիզիկա ( Ա.04.02 )
Ապրիլ 19 2023
Կենսաբարոյագիտությունը որպես միջգիտակարգային գիտելիքի և արժեբանության նոր ձև ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Ապրիլ 15 2023
Քվանտային հաշվարկների համար ուղղագիծ կապված գլանային քվանտային կետերի հատկությունների հետազոտումը Հայ-Ռուսական համալսարան Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա ( Ա.04.10 )
Ապրիլ 14 2023
ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները կրթական բարեփոխումների համատեքստում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Ապրիլ 04 2023
Շուշի քաղաքի գրատպության պատմությունը /1828-1920թթ./ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Մարտ 30 2023
Պանթիւրքիզմը և Իրանը /պատմություն, գաղափարախոսություն, քաղաքականություն/ Երևանի պետական համալսարան Համաշխարհային պատմություն ( Է.00.02 )
Մարտ 30 2023
Ֆրուկտոզով հրահրված նյութափոխանակության խանգարումների և հակախոլինէսթերազային ակտիվությամբ բուսական միջոցներով պրոտեկցիայի նեյրոնային և անոթային ցուցանիշները ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Մարտ 30 2023
Անգլերեն գիտական տեքստերի թարգմանության ուսուցման մեթոդիկան մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մարտ 21 2023
ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների որակի կարգավորման արդիականացում Հայ-Ռուսական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )