Պաշտպանությունների արխիվ

Հնվ. 14 2022
Սոցիալ-իրավական պետության սահմանադրական մոդելի կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան Հայոց պատմություն ( Է.00.01 )
Դեկ. 29 2021
ՀՀ բանկային համակարգում վերաբրենդավորման և բրենդի կառավարման գործընթացները (Էվոկաբանկի օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 28 2021
Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Դեկ. 28 2021
Նորածինների մեռուկային էնտեռոկոլիտի հիվանդացության, վիրաբուժական բարդությունների և մահացության նվազմանը բերող բազմամոդալ էնտերալ դեղորայքային սխեմայի կիրառման արդյունավետությունը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Մանկաբուժություն ( ԺԴ.00.06 )
Դեկ. 27 2021
Լարվածադեֆորմացիոն վիճակի հետազոտումը շերտաձև մեքենամասերի պլաստիկ առմամբ պատրաստման դեպքում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Մեքենագիտություն ( Ե.02.01 )
Դեկ. 24 2021
Արցախը XIX դարի հայ գրականության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ Հայ դասական գրականություն ( Ժ.01.01 )
Դեկ. 24 2021
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը՝ որպես գործարարական հարաբերությունների սուբյեկտ Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Դեկ. 24 2021
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների անձնական ոչ գույքային և գույքային իրավունքների իրականացումը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան Մասնավոր իրավունք ( ԺԲ.00.03 )
Դեկ. 24 2021
Հետվիրահատական կարդիոռեսպիրատոր բարդությունների կանխարգելումը պնեվմոնէկտոմիայից հետո Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Վիրաբուժություն ( ԺԴ.00.15 )
Դեկ. 22 2021
Կայուն ճարտարապետության խնդիրները ՀՀ ժամանակակից հասարակական շենքերի ճարտարապետության մեջ Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Դեկ. 21 2021
Հարավային Անդրկովկասի ֆլորայի SALSOLOIDEAE ULBR. ենթաընտանիքի (ընտ. CHENOPODIACEAE VENT.) պալինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Դեկ. 18 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Դեկ. 17 2021
Ֆազզ-թեստավորման արդյունավետությունը բարձրացնող մեթոդների մշակում և իրականացում Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )
Դեկ. 17 2021
Կանոնավոր արտահայտություններ՝ բազմաժապավեն վերջավոր ավտոմատների լեզուների համար Երևանի պետական համալսարան Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում ( Ե.13.04 )