Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Սեպ. 22 2023
Տավուշի մարզի լանդշաֆտների արդի վիճակը և էկոլոգիական բարելավման ուղիները Երևանի պետական համալսարան Աշխարհագրություն ( ԻԴ.03.01 )
Սեպ. 20 2023
Բոքսիտային խտանյութերից ալյումինի ստացման ժամանակ առաջացող արտադրական թափոնների էլեկտրաքիմիական եղանակով օգտահանման հետազոտություններ ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ Ֆիզիկական քիմիա ( Բ.00.04 )
Սեպ. 20 2023
Նեմեսիոս Եմեսացու փիլիսոփայական հայացքները և դրանց ազդեցությունը միջնադարյան հայ փիլիսոփայական մտքի զարգացման վրա Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Սեպ. 20 2023
Ճշմարիտի հակոտնյա մտակառույցները իրավաքաղաքական խոսույթում Երևանի պետական համալսարան Փիլիսոփայություն ( Թ.00.01 )
Սեպ. 20 2023
Կիրճերում կազմավորվող մակաբացման ապարների բազմաստիճան լցակույտերի լարվածային վիճակի ծավալային ֆիզիկական մոդելավորումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Սեպ. 20 2023
Հայաստանի և Արցախի ֆլորաներում վայրի աճող, հողում և հիդրոպոնիկ պայմաններում աճեցվող ուրցադաղձ վայրի ռեհանաուրցանմանի (ZIZIPHORA CLINOPODIOIDES LAM.) հետազոտումը և ֆարմակոգնոստիկ գնահատումը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Դեղագիտություն ( ԺԵ.00.01 )
Սեպ. 18 2023
Փոքր Կովկասի հարավարևելյան մասի սեյսմիկության ուսումնասիրություն և սեյսմիկ վտանգի գնահատում ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ Երկրաֆիզիկա, օգտակար հանածոների որոնման մեթոդներ ( ԻԴ.01.08 )
Սեպ. 16 2023
Հանրային իշխանության ընտրովի բարձրագույն մարմինների ձևավորման հիմնախնդիրները չճանաչված պետություններում (Արցախի Հանրապետության օրինակով) ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ Հանրային իրավունք ( ԺԲ.00.02 )
Սեպ. 15 2023
Կողմնային շղթայում չհագեցած և հետերոցիկլիկ խմբեր պարունակող էնանտիոմերապես հարստացված ոչ սպիտակուցային ամինաթթուների ու պեպտիդների սինթեզ և հետազոտում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն Կենսօրգանական քիմիա ( Բ.00.10 )
Սեպ. 15 2023
Ժամանակային հեռանկարի առանձնահատկությունները մարտական գործողությունների մասնակիցների շրջանում Երևանի պետական համալսարան Կլինիկական, հատուկ հոգեբանություն ( ԺԹ.00.04 )
Սեպ. 14 2023
Սեռական խանգարումների կլինիկական դրսևորումների կապը մանկության վնասակար փորձառության հետ Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն ( ԺԴ.00.07 )
Սեպ. 14 2023
Ռազմավարական հաշվառման ներդրման հիմնախնդիրները ՀՀ սննդարդյունաբերության ոլորտում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Սեպ. 12 2023
Հայաստանի ֆլորայի IRIDACEAE JUSS. ընտանիքի պոլինոկարգաբանությունը ՀՀ ԳԱԱ Ա.Լ. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտ Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա ( Գ.00.05 )
Սեպ. 09 2023
Տարբեր բնույթի տվիչների հետազոտումը կենսապատկերների կառուցման համար Երևանի պետական համալսարան Ռադիոֆիզիկա ( Ա.04.03 )
Սեպ. 09 2023
Լազերով մակածված ֆլուորեսցենցիայի փորձարարական հետազոտումը հեղուկ բյուրեղական ֆոտոնային կառուցվածքներում և պոլիմերներում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )