Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մայ. 27 2022
Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային բացահանքում հանքաքարի տեղափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Հուն. 01 2022
Իրավունքի սուբյեկտի էությունը և ժամանակակից մոտեցումերը. տեսական-իրավական վերլուծություն ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Հուն. 02 2022
Համախառն ներքին խնայողությունների և տնտեսական աճի միջև փոխկապվածության գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 02 2022
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում ՌԴ ՆԳՆ Կրասնոդարի համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Հուն. 02 2022
Գործարար անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգի մշակումն ու կիրառումը հայալեզու լսարանում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուն. 03 2022
Կիլիկիո Հայոց կաթողիկոսությունը 1902-1921թթ. ազգային-քաղաքական գործընթացների համատեքստում Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Հուն. 03 2022
Բուսական համակցված ցնդող եթերայուղերի հակաբակտերային, հակավիրուսային և իմունոմոդուլյատոր հատկությունների ուսումնասիրությունը IN VIVO և IN VITRO ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Հուն. 06 2022
Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացութային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները Հայ-Ռուսական համալսարան
Սլավոնական լեզուներ
Ժ.02.04
Հուն. 08 2022
Երևան քաղաքի կանաչ գոտիներում հասարակական տարածքների ճարտարապետահատակագծային խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Հուն. 08 2022
Անձի տնտեսական վարքի մոդելավորման հոգեբանական օրինաչափությունները Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Հուն. 09 2022
Պարբերական հիվանդության հիմնախնդիրները ՀՀ զինված ուժերի անձնակազմի շրջանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ներքին հիվանդություններ
ԺԴ.00.03
Հուն. 09 2022
Ներքին պետական պարտքի ազդեցությունը ֆինանսական համակարգի զարգացման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 10 2022
Դպրոցականների հետազոտական կարողությունների զարգացման տեխնոլոգիաները աշխարհագրության ուսուցման գործընթացում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Հուն. 13 2022
Հարավկասպյան ատրպատականյան իրանական լեզվամիությունը Հայ-Ռուսական համալսարան
Ասիայի հին և նոր լեզուներ
Ժ.02.06
Հուն. 14 2022
Հակակոռուպցիոն մեխանիզմների ֆինանսական գնահատման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03