Մոտակա պաշտպանություններ

Փետ. 04 2021
Ռեսպիրատոր սինցիտիալ և գրիպի վիրուսների կլինիկական նշանակությունը շնչական վարակի կապակցությամբ հոսպիտալացված մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում
Մանկաբուժություն
ԺԴ.00.06
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Փետ. 08 2021
Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Երևանի պետական համալսարան
Փետ. 18 2021
Քրեական պատասխանատվությունից ազատվելու տեսական և գործնական հիմնախնդիրները (տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով)
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Փետ. 23 2021
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով)
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Ը.00.06
Երևանի պետական համալսարան
Մրտ. 03 2021
Դավանական նոր իրավիճակը և ըմբռնումները՝ ըստ 19-րդ դարի 40-50-ական թթ. Ավետարանական մամուլի (Կ. Պոլիս, Զմյուռնիա)
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Երևանի պետական համալսարան
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ