Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Մարտ 09 2024
Վակուումային քվանտային երևույթներ ոչ-իներցիալ համակարգերում և գրավիտացիոն դաշտերում Երևանի պետական համալսարան
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Մարտ 11 2024
Եզրային վիճակները քվանտային Հոլլի էֆֆեկտում և տոպոլոգիական մեկուսիչներում Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Տեսական ֆիզիկա
Ա.04.02
Մարտ 21 2024
Անսահմանափակ տիրույթների վրա մոնոտոն ոչ գծայնությամբ որոշ ինտեգրալ հավասարումներ Հայ-Ռուսական համալսարան
Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Ա.01.02
Բռնությամբ զուգորդված զինվորական հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Մեծ Հայքի թագավորության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 330-387 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարասկզբի համաշխարհային գրական զարգացումները ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում Հայ-Ռուսական համալսարան
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03