Հանրահաշվի ուսուցման գիտամեթոդական հիմունքները

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2016

Հաստատված