Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Ռևմատոլոգիա
Հարցեր
 1. Հոդային համախտանիշ: Սահմանում։
 2. Սեռոնեգատիվ և սեռոպոզիտիվ արթրիտներ:
 3. Հոդային համախտանիշ: Ախտորոշման մեթոդներ:
 4. Հոդային համախտանիշ: Տարբերակիչ ախտորոշում:
 5. Համակարգային կարմիր գայլախտ. պատճառները, ախտածագումը:
 6. Համակարգային կարմիր գայլախտ. դասակարգումը:
 7. Համակարգային կարմիր գայլախտ. կլինիկական պատկերը:
 8. Համակարգային կարմիր գայլախտ. օրգանների և համակարգերի ախտահարումները:
 9. Համակարգային կարմիր գայլախտ. լաբորատոր փոփոխությունները:
 10. Համակարգային կարմիր գայլախտ. ախտընթացի ակտիվության աստիճանները:
 11. Համակարգային կարմիր գայլախտ. ախտորոշման չափանիշները:
 12. Համակարգային կարմիր գայլախտ. բուժումը, կանխարգելումը:
 13. Գայլախտային նեֆրիտ: Էթիոպաթոգենեզը։
 14. Գայլախտային նեֆրիտ: Դասակարգումը:
 15. Գայլախտային նեֆրիտ: Կլինիկական նշաններ:
 16. Գայլախտային նեֆրիտ: Ախտորոշում:
 17. Գայլախտային նեֆրիտ: Բուժում:
 18. Համակարգային կարծրամաշկություն (սկլերոդերմիա). պատճառները, ախտածագումը:
 19. Համակարգային կարծրամաշկություն (սկլերոդերմիա). դասակարգումը, կլինիկական պատկերը, օրգանների և համակարգերի ախտահարումները։
 20. Համակարգային կարծրամաշկություն (սկլերոդերմիա). ընթացքը, ախտորոշման չափանիշները:
 21. Համակարգային կարծրամաշկություն (սկլերոդերմիա). բուժումը, կանխարգելումը, կանխատեսումը:
 22. Դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ. պատճառները, ախտածագումը:
 23. Դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ. կլինիկական պատկերը (մաշկի, մկանների, ներքին օրգանների և համակարգերի ախտահարումները):
 24. Դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ. լաբորատոր փոփոխությունները:
 25. Դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ. ընթացքը, ախտորոշման չափանիշները:
 26. Դերմատոմիոզիտ/պոլիմիոզիտ. բուժումը, կանխարգելումը:
 27. Շյոգրենի հիվանդություն և համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը:
 28. Շյոգրենի հիվանդություն և համախտանիշ. դասակարգումը,կլինիկան։
 29. Շյոգրենի հիվանդություն և համախտանիշ. Ախտորոշման չափանիշները։
 30. Շյոգրենի հիվանդություն և համախտանիշ. բուժումը, կանխարգելումը:
 31. Ռևմատոիդ արթրիտ: Սահմանումը: Տարածվածությունը: Պատճառները 32․Ռևմատոիդ արթրիտ: ախտածագումը:կլինիկան։
 32. Ռևմատոիդ արթրիտ: Դասակարգումը:
 33. Ռևմատոիդ արթրիտ: Կլինիկական պատկերը` ըստ ընթացքի փուլերի, ակտիվության և ներքին օրգանների և համակարգերի ներգրավմանը ախտընթացում:
 34. Ռևմատոիդ արթրիտ: Լաբորատոր փոփոխությունները:
 35. Ռևմատոիդ արթրիտ: Ախտորոշման չափանիշները:
 36. Ռևմատոիդ արթրիտ: Տարբերակիչ ախտորոշում:
 37. Ռևմատոիդ արթրիտ: Ընթացքը:
 38. Ռևմատոիդ արթրիտ: Բուժումը: Կանխատեսումը:
 39. Յուվենիլ արթրիտներ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը,
 40. Յուվենիլ արթրիտներ. Կլինիկա, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 41. Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ. պատճառները, ախտածագումը։
 42. Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ. դասակարգումը,կլինիկական նշաններ։
 43. Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ. Ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը։
 44. Ռեակտիվ հոդաբորբեր. պատճառները, ախտածագումը։
 45. Ռեակտիվ հոդաբորբեր. դասակարգումը,կլինիկան։
 46. Ռեակտիվ հոդաբորբեր. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 47. Համակարգային վասկուլիտներ: պատճառները, ախտածագումը։
 48. Համակարգային վասկուլիտներ: դասակարգումը:կլինիկական դրսևորումները
 49. Համակարգային վասկուլիտներ: Ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման ընդհանուր սկզբունքները:
 50. Հանգուցային պերիարտերիիտ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 51. Հանգուցային պերիարտերիիտ: Ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 52. Վեգեների գրանուլեմատոզ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 53. Վեգեների գրանուլեմատոզ: Ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 54. Հսկա բջջային արտերիիտ. պատճառները, ախտածագումը,
 55. Հսկա բջջային արտերիիտ. դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 56. Գուդպասչերի համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 57. Գուդպասչերի համախտանիշ. Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշումը:
 58. Գուդպասչերի համախտանիշ. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 59. Օբլիտերացնող թրոմբանգիիտ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը։
 60. Օբլիտերացնող թրոմբանգիիտ. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 61. Բեհչետի հիվանդություն. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը։
 62. Բեհչետի հիվանդություն. Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշումը:
 63. Բեհչետի հիվանդություն. բուժումը, կանխարգելումը:
 64. Օսթեոարթրիտ (դեֆորմացնող օսթեոարթրոզ): Սահմանումը: Տարածվածությունը: Պատճառները, ախտածագումը:
 65. Օսթեոարթրիտ (դեֆորմացնող օսթեոարթրոզ): Կլինիկական պատկերը, տարատեսակները և ընթացքի փուլերը:
 66. Օսթեոարթրիտ (դեֆորմացնող օսթեոարթրոզ): Ախտորոշման չափանիշները:
 67. Օսթեոարթրիտ (դեֆորմացնող օսթեոարթրոզ): Բուժման սկզբունքները:
 68. Օսթեոարթրիտ (դեֆորմացնող օսթեոարթրոզ): Օրթոպեդիկ բուժման ցուցումները: Կանխատեսումը: Կանխարգելումը:
 69. Հոդատապ (պոդագրա): Սահմանումը: Տարածվածությունը: Պատճառները, ախտածագումը:
 70. Հոդատապ (պոդագրա): Կլինիկական պատկերը. սուր նոպան, խրոնիկական ընթացքը:
 71. Հոդատապ (պոդագրա): Ախտորոշման չափանիշները:
 72. Հոդատապ (պոդագրա): Կանխատեսումը: Բուժումը: Կանխարգելումը:
 73. Պարբերական հիվանդություն. պատճառը, ախտածագումը:
 74. Պարբերական հիվանդություն. Դասակարգումը։
 75. Պարբերական հիվանդություն. Կլինիկական պատկերը։
 76. Պարբերական հիվանդություն. ախտորոշումը:
 77. Պարբերական հիվանդություն. բուժումը:
 78. Պարբերական հիվանդություն. բարդությունները և նրանց կանխարգելումը:
 79. Ռևմատիզմ: Պատճառները: Բետա-հեմոլիտիկ ստրեպտոկոկի դերը. կլինիկական, շճաբանական և համաճարակաբանական հիմնավորումը: Ախտածագումը:
 80. Ռևմատիզմ: Տարբեր փուլերի կազմաբանությունը: Դասակարգումը:
 81. Ռևմատիզմ: Հիմնական արտահայտությունների կլինիկական պատկերը. բազմահոդաբորբ, առաջնային և հետադարձ ռևմեկորդիտ:
 82. Ռևմատիզմ: պերիկարդիտ, խորեա:
 83. Ռևմատիզմ: Մաշկային արտահայտությունները:
 84. Ռևմատիզմ: երիկամների ախտահարումը:
 85. Ռևմատիզմ: Ակտիվության կլինիկալաբորատոր չափանիշները: Ընթացքի տարբերակները:
 86. Ռևմատիզմ: Ախտորոշումը, չափանիշները:
 87. Ռևմատիզմ: Բուժումը. պենիցիլինային թերապիան, ոչ ստերոիդային հակառևմատիկ միջոցները:
 88. Ռևմատիզմ: Ստերոիդային բուժման ցուցումները:
 89. Ռևմատիզմ: Կանխարգելումը: Օջախային վարակի սանացիա: Հակառեցիդիվային բուժում:
 90. Մաշկի ախտահարումները տարբեր համակարգային հիվանդությունների դեպքում:
 91. Երիկամների ախտահարումը համակարգային հիվանդությունների դեպքում:
 92. Սրտի ախտահարումը տարբեր համակարգային հիվանդությունների դեպքում:
 93. Ֆիբրոմիալգիա: Էթիոպաթոգենեզ։ Դասակարգում:
 94. Ֆիբրոմիալգիա։ Ախտորոշման չափանիշներ:
 95. Ֆիբրոմիալգիա: Կլինիկական նշաններ: Բուժում: Կանխատեսում։
 96. Միոֆասցիալ ցավ: Կլինիկա: Ախտորոշում:
 97. Միոֆասցիալ ցավ: Բուժման ժամանակակից մոտեցումները։
 98. Ռեյնոյի համախտանիշ: Պատճառները: Կլինիկան։
 99. Ռեյնոյի համախտանիշ: Ախտորոշում։ Բուժում։Կանխարգելում։