Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Մասնագիտություն
Հարցաշար
Ռեաբիլիտոլոգիա
Հարցեր
 1. Հարմարվողականություն և զարգացման մեխանիզմներ: Հարմարվողականության ինքնակարգավորում և սանոգենեզի մեխանիզմներ:
 2. Սթրեսի և հարմարվողականության դերը ռեաբիլիտացիայի մեջ:
 3. Ռեաբիլիտալոգիայի ֆիզիկական գործոնների ազդեցությունը մարդու ծերացման գործընթացի վրա:
 4. Առողջության ախտորոշում, առողջությու և հիվանդություն:
 5. Նյարդային համակարգի դերը տարբեր ֆունկցիանների կարգավորման մեջ (նեյրոկրին, նեյրոէնդոկրին ազդեցություն, պեպտիդէրգիկ նյարդային համակարգ): Իմունային համակարգ:
 6. Ֆունկցիոնալ համակարգերի ախտաբանական ֆիզիոլոգիա: Պատոգենեզի և տարբեր սոմատիկ հիվանդությունների զարգացման ժամանակակից ներկայացումը:
 7. Ռեաբիլիտոլոգիայի սկզբունքները, խնդիրները, նպատակները: Ռեաբիլիտացիոն թիմի կազմը և աշխատանքային առանձնահատկությունները:
 8. Ռեաբիլիտացիոն մեթոդների դասակարգում և նրանց նշանակությունը վերականգման մեջ:
 9. Բուժական ֆիզկուլտուրայի ( ԲՖ) նպատակը, խնդիրները և բովանդակությունը: ԲՖ կապը թերապիայի, վիրաբուժության, գինեկոլոգիայի և միուս մասնագիտությունների հետ:
 10. Ընդհանուր և հատուկ մարզումներ, ֆիզիկական վարժությունների ազդեցության ճանապարհները:
 11. ԲՖ սրտանոթային հիվանդությունների ժամանակ, հակացուցումներ:
 12. ԲՖ անոթային խնդիրների ժամանակ, ԲՖ փուլայնությունը ինֆարկտով հիվանդների մոտ:
 13. ԲՖ նշանակման սկզբունքները սրտի ինֆարկտի վաղ, հիվանդանոցային և հետհիվանդանոցային (սանատոր-կուրորտական) փուլերում:
 14. ԲՖ շնչարական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ, հակացուցումներ:
 15. ԲՖ մարսողական համակարգի հիվանդությունների ժամանակ, հակացուցումներ:
 16. ԲՖ առանձնահատկությունները նյութափոխանակության խանգարման հիվանդությկունների ժամանակ՝ ճառպակալում, պոդագրա:
 17. ԲՖ առանձնահատկությունները շաքարային դիաբետի ժամանակ:
 18. ԲՖ կիրառումը ողնաշարային և հոդային հիվանդությունների ժամանակ, հակացուցումներ:
 19. ԲՖ առանձնահատկությունները ռևմատիզմի և ռևմատոիդ արտրիտի ժամանակ: Աշխատանքային ռեաբիլիտացիայի կազմակերպում:
 20. Հենաշարժիչ ապարատի վնասվածքների և դեֆորմացիանների վերականգնողական բուժման սկզբունքները: ԲՖ և մերսման կիրառումը այդ պաթոլոգիանների ժամանակ:
 21. Կեծվացքի խանգարումներ, կանխարգելում և ռեաբիլիտացիոն բուժում:
 22. Սկոլիոզ, ախտաբանական կիֆոզ և լորդոզ, ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները և կիրառվող մեթոդները:
 23. ԲՖ կիրառման ցուցումներ և հակացուցումներ հետվիրահաըական շրջանում:
 24. ԲՖ կիրառման սկզբունքները երեխանների մոտ տարբեր հիվանդությունների ժամանակ: Ինչպես է ազդում ԲՖ երեխանների օրգանիզմի վրա տարբեր հիվանդությունների ընթացքում:
 25. Նեյրոռեաբիլիտացիայի սկզբունքները, կիրառման մեթոդները, ցուցումներ և հակացուցումներ, արդյունավետություն:
 26. Ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները ինսուլտով հիվանդների մոտ: Մեթոդների կիրառում, վերականգման ժամկետներ և արդյունավետության գնահատում:
 27. Կլիմատոթերապիայի հիմնական սկզբունքները: Բուժական հանքային ջրերի օգտագործումը տարբեր հիվանդությունների ժամանակ:
 28. Բուժական ցեխեր: Բնորոշումը, բուժական ցեխերի ֆիզիկական և քիմիական բնութագրում:
 29. Ջրաբուժություն: Ջրաբուժության հիմնական սկզբունքները, ազդող գործոնները և մեխանիզմները: Ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական վիճակները, որոնք կարող են առաջանալ ջրաբուժության ընթացքում, բժշկի գորցելակերպը: Ընդհանուր ցուցումներ և հակացուցումներ:
 30. Հիդրոթերապիա: Սահմանում, ջրի ֆիզիկական հատկությունները: Ջերմային և մեխանիկական բաղադրիչ: Սարը և տաք ջրի ազդեցության մեխանիզմները մարդու վրա: Ցուցումներ և հակացուցումներ:
 31. Ցնցուղներ և լոգանքներ, ազդեցության մեխանիզմ, ցուցումներ և հակացուցումներ, տեսակներ և կիրառման առանձնահատկություններ:
 32. Մերսում, ազդեցության մեխանիզմներ, ցուցումներ և հակացուցումներ: Մերսման տեսակներ և նրանց կիրառումը տարբեր հիվանդությունների ժամանակ: Մերսման տեխնիկան:
 33. Էլեկտրոթերապիա: Սահմանում, կիրառվող գործոններ:
 34. Գալվանիզացիա և դեղորայքային էլեկտրոֆորեզ, կիրառման մեթոդիկա, հիմնական ցուցումներ և հակացուցումներ, անվտանգուտյան կանոներ:
 35. Էլեկտրոախտորոշում և էլեկտրոստիմուլյացիա: Կիրառման մեթոդիկա, հիմնական ցուցումներ և հակացուցումներ:
 36. Ամպլիպուլսոթերապիա: Սահմանում, կիրառման մեթոդիկա, հիմնական ցուցումներ և հակացուցումներ, տարբեր մեթոդների հետ համատեղելիության առանձնահատկությունները, անվտանգուտյան կանոներ:
 37. Էլեկտրոմագնիսական դաշտ: Բարձր հաճախականության էլեկտրոմագնիսական դաշտ:
 38. Դարսոնվալիզացիա, սահմանում, կիրառման մեթոդիկա, հիմնական ցուցումներ և հակացուցումներ:
 39. ՈւՁԹ, բուժական ազդեցություն, կիրառման մեթոդիկա, հիմնական ցուցումներ և հակացուցումներ:
 40. Հոգեբանական և սոցիալական ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները և նպատակները:
 41. Առաջնային ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները: Ռիսկի գործոնների կոնցեպցիա:
 42. Մետաբոլիք համախտանիշի ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները և կիրառման մեթոդները:
 43. Հիպոկինեզիայի և հիպերկինեզիայի դերը հիվանդության զարգացման մեջ:
 44. Ֆիզակական զարգացման գնահատում ստանդարտների, ինդեկսների և կոռելյացիոն մեթոդների օգնությամբ:
 45. Տարբեր հիվանդությունների ընթացքում ռեաբիլիտացիոն ծրագրերի կազմում, սկզբունքներ և ալգորիտմեր:
 46. Տարբեր ռեաբիլիտացիոն մեթոդների համատեղելիության առանձնահատկությունները:
 47. Ռեաբիլիտացիան ինչպես համալիր վերականգնողական բուժում:
 48. Սպորտային բժշկության բովանդակությունը, նպատակները և խնդիրները: Սպորտային բժշկության հիմնական բաղադրամասերը: Սպորտային բժշկությունը՝ ինչպես առողջապահության կարևոր բաղադրամաս:
 49. Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ազդեցությունը մարդու ֆունկցիոնալ վիճակի վրա:
 50. Մարզիկների ֆիզիկական զարգացումը և մարմնակազմությունը: Օրգանիզմի ֆիզիկական զարգացման վրա ազդող գործոնները: Մարդու տարիքային ֆիզիկական զարգացման դինամիկան: Տարբեր սպորտաձևերի ազդեցությունը ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշների վրա:
 51. Մարզիկների ֆիզիկական զարգացման հետազոտման և գնահատման ժամանակակից մեթոդները:
 52. Մարզիկների մարմնակազմության տեսակները: Մարզիկների կեցվածքը և կեցվածքի հիմնական խանգարումները: Կեցվածքի առանձնահատկությունների վիզուալ և գործիքային ախտորոշում: Տարբեր մարզաձևերի ազդեցությունը կեցվածքի կազմավորման վրա:
 53. Մարզիկների հենաշարժիչ և ոսկրահոդակապանային համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները և փոփոխությունները: ՖԿ և սպորտի ազդեցությունը մարզիկների մկանային համակարգի զարգացման վրա:
 54. Մարզիկների նյարդային և նյարդամկանային համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակը: Նյարդային համակարգ և մարզման գործընթաց: Մարզման ընթացքում նյարդային գործունեության տարբեր ֆիզիկական հատկանիշների համեմատական վերլուծությունը:
 55. Ստատիկ և դինամիկ համակարգում և նրանց ցուցանիշները: Մարզիկների տարբեր զգայարանների գործունեության առանձնահատկությունները:
 56. Սպորտային գործունեության ընթացքում սրտանոտային համակարգը, ինչպես թթվածնի տեղափոխությունը սահմանափակող օղակ:
 57. Սպորտային սրտի կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Մարզիկների սրտի հիպերտրոֆիկ փոփոխություններ:
 58. Սրտային գործունեության կոնոմետրիկ սկզբունքը և դրա իրականացումը մարզիկների մոտ հանգիստ վիճակում և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ժամանակ՝ կախված մարզվածության աստիճանից:
 59. Մարզիկների մոտ անոթային համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի առանձնահատկությունները:
 60. Մարզիկների մոտ կարդիոռեսպիրատոր համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակի առանձնահատկությունները: Թոքային ծավալ և ծավալի փոփոխությունները հանգիստ ժամանակ և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ընթացքում:
 61. Սպորտում կիրառվող շնչառական համակարգի ֆունկցիոնալ փորձեր:
 62. Մարզիկների մարսողական համակարգի ֆունկցիոնալ վիճակը:
 63. Մարզիկների մոտ կատարվող մեզի փոփոխությունները: Միոգլոբինուրիա: Աղաջրային հաշվեկշրի առանձնահատկությունները տարբեր սպորտաձևերում: Արյան փոփոխությունները հանգիստ վիճակում և մկանային ակտիվության ժամանակ:
 64. Տարբեր սպորտաձևերում մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի առանձնահատկությունները և ֆիզիկական որակների զարգացումը: Ոչ ճիշտ և ոչ ռացիոնալ մարզումների հետևանքով առաջացած մարզիկների ֆունկցիոնալ վիճակի խախտում և վատացում:
 65. Բժշկական հսկողության սկզբունքները տարբեր սեռի և տարիքի մարզիկների մոտ: Կին մարզիկների բժշկական հսկողության առանձնահատկությունները:
 66. ՖԿ և սպորտով պարապող երեխանների բժշկական հսկողության հիմնական սկզբունքները և առանձնահատկությունները: Տարիքային խմբեր և նրանց առանձնահատկությունները:
 67. Միջին տարիքի և տարեց մարդկանց կենսաբանական առանձնահատկությունները: Ծերացման տեսության հիմնական սկզբունքները:
 68. ՖԿ և սպորտի կարևոր կանխարգելիչ ազդեցությունը: Միջին տարիքի և տարեց մարդկանց բժշկական հսկողության առանձնահատկությունները:
 69. Մարզիկների ֆիզիկական աշխատունակության և ֆունկցիոնալ պատրաստվածության գնահատում:
 70. Ֆիզիկական և ֆունկցիոնալ տեսթավորում սպորտային բժշկության մեջ և այդ տեսթավորման հանդեպ ունեցած պահանջները: Տեսթավորման արդյունքների քանակական և որակական գնահատում:
 71. Ֆիզիկական աշխատունակություն հասկացողությունը: Մարդու աէրոբ (թթվածինայի) աշխատունակություն:
 72. Մաքսիմալ և սուբմաքսիմալ փորձեր, որոնք օգտագործվում են ֆիզիկական աշխատունակության գնահատման համար:
 73. Բժշկական հսկողություն մարզումների և մրցումների ժամանակ: Օրգանիզմի ֆունկցիոնալ վիճակի փոփոխությունները մարզումների ժամանակ:
 74. Նախամարզանքի շրջանում սրտանոթային, շնչառական, նյարդային համակարգերի և արյան ցուցանիշների փոփոխությունները:
 75. Հիմնական կամ մրցումայի շրջանում սրտանոթային, շնչառական, նյարդային համակարգերի և արյան ցուցանիշների փոփոխությունները:
 76. Սպորտային վիճակ հասկացողությունը: Սպորտային վիճակի պահպանում և գերմարզվածություն:
 77. Բժշկական ապահովածությունը և հսկողությունը մրցումների ժամանակ: Մրցումների ժամանակ բժշկի պարտականությունները և իրավունքները: Մրցումների սանիտարահիգիենիկ նորմերի ապահովում:
 78. Տարբեր կլիմայական, ջերմաստիճանային, ժամանակային պայմաններում մրցումների անցկացման առանձնահատկությունները:
 79. Ակլիմատիզացիա բարձրադիր կլիմայական գոտիներում: Ռեակլիմատիզացիա և նրա ազդեցությունը մարզիկի աշխատունակության վրա:
 80. Դոպինգ և հակադոպինգային հսկողություն մրցումների ընթացքում: Դոպինգ հասկացոհություն:
 81. Դոպինգ համարվող նյութերի դասակարգում: Հակադոպինգային հսկողության կազմակերպում ՀՀ:
 82. Հակադոպինգային հսկողության անցկացման կանոնակարգ:
 83. Մրցումների ժամանակ հակադոպինգային հսկողության անցկացման պրոցեդուրան: Կիրառվող պատժամիջոցները:
 84. Բժշկական միջոցներ, որոնք կիրառվում են մարզիկների մոտ աշխատունակության վերականգման համար:
 85. Սպորտում կիրառվող դեղամիջոցներ, նրանց բնութագիրը, ազդեցության մեխանիզմները, ցուցումները և հակացուցումները:
 86. Սննդակարգ և վիտամինների ընդունում սպորտում: Ռացիոնալ սննդակարգի նշանակությունը մարզիկի աշխատունակությունը վերականգնելու համար: Համալիր դեղամիջոցների և առանձին վիտամինների օգտագործումը մարզումների տարբեր փուլերում:
 87. Մարզիկի վերականգման և աշխատունակության բարձրացման համար կիրառվող ֆիզիկական գործոնները՝ սպորտային մերսում:
 88. Մերսման ազդեցության մեխանիզմները: Տեղային, դասական, սեգմենտար մերսում: Վիբրոմերսում, հիդրոմերսում, բարոմերսում:
 89. Մարզիկի վերականգման և աշխատունակության բարձրացման համար կիրառվող ֆիզիկական գործոնները՝ ապարատային ֆիզիոթերապիա:
 90. Մարզիկի վերականգման և աշխատունակության բարձրացման համար կիրառվող ֆիզիկական գործոնները՝ ջրաբուժություն:
 91. Մարզիկի վերականգման և աշխատունակության բարձրացման համար կիրառվող ֆիզիկական գործոնները՝ ռեֆլեկսոթերապիա և բալնեոթերապիա:
 92. Սպորտային պատոլոգիա: Սպորտային հիվանդությունների և վնասվածքների դասակարգում:
 93. Տարբեր սպորտաձևերի ազդեցությունը հիվանդությունների և վնասվածքների զարգացման վրա: Հիվանդության ընթացքը մարզիկների մոտ:
 94. Սպորտային վնասվածքներ, նրանց առաջացման պատճառները և դասակարգումը:
 95. Գերլարվածություն և գերմարզվածություն, զարգացման պատճառները մարզիկների մոտ: Քրոնիկ ինֆեկցիոն օջախի և մարզումների դերը գերլարվածության և գերմարզվածության զարգացման մեջ:
 96. Գերմարզվածության հատկանիշները, զարգացման փուլերը, կանխարգելումը և բուժումը:
 97. Սուր և քրոնիկ գերլարվածություն՝ հատկանիշները, զարգացման պատճառները, կանխարգելումը և բուժումը:
 98. Սուր ախտաբանական վիճակներ՝ ուշագնացություն, կոմատոզ վիճակ: Ուշագնացության զարգացման մեխանիզմները մարզիկների մոտ, նրանց կանխարգելումը և բուժումը:
 99. Արևային և ջերմային հարված, կլինիկա, կանխարգելում, բուժում:
 100. Հիպոգլիկեմիկ վիճակներ մարզիկների մոտ, զարգացման մեխանիզմներ, կանխարգելումը և բուժումը: Կեսոնային հիվանդություն զարգացման մեխանիզմներ, կանխարգելումը և բուժումը:
 101. Մարզիկների մոտ ռեաբիլիտացիայի սկզբունքները տարբեր հիվանդությունների, վնասվածքների և ախտաբանական վիճակների ժամանակ: Մարզիկների վերականգման ժամկետները տարբեր հիվանդություններից հետո:
 102. Սպորտային ռեաբիլիտացիայի խնդիրները և նպատակները: Ֆիզիկական ակտիվության դերը մարզիկների վերականգման մեջ: Բուժական ֆիզկուլտուրա և սպորտային ռեաբիլիտացիա: