Ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունը Candida guilliermindi HP-4 խմորասնկերի կենսունակության և ԴՆԹ-ի որոշ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների վրա

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2000

Հաստատված