Մահմուդ Ֆիրուզի Մողադդամի հրապարակումները

Դասավորել ըստ
Տարի
Publication year (field_publication_year)

Հոդված

The definition of children’s literature (Մանկական գրականության սահմանումը)‎

Հատոր. 1 No. 22 Էջ. 340-346 (2015)

Նկարագրություն: Մանկական գրականությունը գրավոր ստեղծագործությունների ամբողջականություն է, որն ուղեկցվում է նկարազարդումներով` երեխաների զվարճացնելու և ուղղորդելու համար: Այս ժանրը ներառում է ստեղծագործությունների լայն շրջանակ, այդ թվում` համաշխարհային գրականության ճանաչված դասակաները, պատկերազարդ գրքերը, հեշտ ընթեռնելի պատմվածքները` գրված բացառապես մանուկների համար, հեքիաթները, օրորոցայինները, առակները, ժողովրդական երգերը, բանավոր կերպով փոխանցված նյութերը: Մանկական գրականությունը` որպես առանձին և անկախ գրականության ճյուղ, առաջին անգամ դրսևորվել է 18-րդ դարի երկրորդ կեսին: Արդեն 20-րդ դարի ընթացքում, նրա զարգացումն այնքան հարուստ ու բեղմնավոր էր, որ արդարացրեց վերջինիս պահանջը` ճանաչում և հարգանք ձեռք բերելու առումով:

‎«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման ‎հիմնախնդիրները» (Գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևանի «Անանիա ‎Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Երևան


Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունները ‎

No. 4 Էջ. 64-72 (2016)

URL: http://kantegh.asj-oa.am/2264/1/64.pdf

Նկարագրություն: Հոդվածը նվիրված է իրանցի գրող և երգիծաբան Հուշանգ Մորադի
Քերմանիի 39 պատմվածքներից բաղկացած «Մաջիդի պատմվածքների» վերլուծությանը: Հեղինակը եզրակացնում է, որ Մարկ Տվենի և Մորադի Քերմանիի ստեղծագործությունները վերցված են նշված մեծանուն գրողների կյանքից, և այս երկու գրողների ակնառու ընդհանրությունը փաստորեն հենց
այն է, որ երկուսն էլ գրի են առել իրենց սեփական պատմությունը:


Սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդի մանկական գրականությունը (1980-‎‎2010 թթ.) ‎

No. 2 Էջ. 52-62 (2017)

URL: http://kantegh.asj-oa.am/2326/1/52.pdf

Նկարագրություն: Հոդվածը նվիրված է մանկական գրականության ուսումնասիրությանը՝ Իրանի
սահմանադրական շրջանից հետո: Ուսումնասիրության առարկա է դարձել մասնավորապես սահմանադրությանը հաջորդող երրորդ սերնդի մանկական գրականությունը, որն ընդգրկում է 1980-2010 թվականները:


Սահմանադրությանը հաջորդող առաջին սերնդի մանկական գրականությունը (1920-‎‎1950 թթ.)‎

No. 1 Էջ. 39-49 (2017)

URL: http://kantegh.asj-oa.am/2294/

Նկարագրություն: Հոդվածը նվիրված է մանկական գրականության ուսումնասիրությանը Իրանի
սահմանադրական շրջանից հետո: Ուսումնասիրության առարկա է դարձել մասնավորապես սահմանադրությանը հաջորդող առաջին սերնդի մանկական գրականությունը, որն ընդգրկում է 1920-1950-ական թվականները:


Սահմանադրությանը հաջորդող երկրորդ սերնդի մանկական գրականությունը (1950-‎‎1980 թթ.) ‎

Իրանի մանկական գրականությունը մինչ-սահմանադրական հեղափոխությունը (VII – ‎XX դդ.)‎

No. 2 Էջ. 41-51 (2017)

URL: http://kantegh.asj-oa.am/2325/1/41.pdf

Նկարագրություն: Հոդվածը նվիրված է Իրանի մանկական գրականության ուսումնասիրությանը: Ուսումնասիրության առարկա է դարձել մասնավորապես մինչսահմանադրական հեղափոխությանը նախորդող շրջանի՝ VII – XX դարերի մանկական գրականությունը:


‎«‎بررسی تطبیقی مؤلفه ها و جلوه هایی بیم و امید اگزیستانسیالیستی در آثار مارک تواین و هوشنگ مرادی کرمانی ‏‎»
Ալավի Մողադդամ Մ.
Ջալալի Մ.
Դելբարի Հ.‎
Համեմատական գրականության հետազոտություններ

Հատոր. 7 No. 3 Էջ. 150-172 (2019)

URL: https://clrj.modares.ac.ir/article-12-22261-fa.html

Նկարագրություն: Մարկ Տվենի և Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ստեղծագործություններում ‎էքզիստենցիալ վախի և հույսի պարամետրերի ու դրսևորումների վերաբերյալ ‎համեմատական ուսումնասիրություն
Սույն հետազոտության շրջանակներում, գրական տեքստի իմաստային ընկալման ‎և վերլուծության նպատակով, փորձ է արվում հիմնվելով էքզիստենցիալ ‎տեսությունների վրա, ուսումնասիրվել վախի ու հույսի դրսևորումներն ու առնչվող ‎առանձին գործոնները մանկական գրականության ոլորտում հայտնի երկու ‎հեղինակներ Հուշանգ Մորադի Քերմանիի և Մարկ Տվենի ստեղծագործություններում, ‎և պատասխանել հետևյալ հիմնահարցերին. նշված երկու հեղինակների ‎ստեղծագործություններում պատմվածքի կերպարների պրագմատիզմը, ‎համեմատական գրականության տեսանկյունից, վախի ու հույսի ինչպիսի՞ ‎դրսևորումներ է արտահայտում, և ինչպե՞ս կարելի է դրանք վերլուծել ու պարզաբանել ‎էքզիստենցիալ տեսության շրջանակներում: Էքզիստենցիալիզմը փիլիսոփայական ‎միտք է, որն ազդեցություն է գործել գրական քննության վրա և նախադրյալներ ‎պատրաստել բազմաթիվ տեսությունների ի հայտ գալու համար: Ժան Պոլ Սարտրը գրի ‎առնելով «Ի՞նչ է գրականությունը» գիրքը, ներկայացնում է պարտավորված ‎գրականության համար խարտիա, իսկ Հայդեգերը հիմնադրում է արդի ‎փիլիսոփայության հերմենևտիկան և ավանդական հայացքներն անշուք ներկայացնում ‎այդ շրջանակներում: Այսպիսով, համաձայն Սարտրի դեկարտյան և Հայդեգերի ‎հակադեկարտյան մտքի, ձևավորվում են Հայդեգերյան ու Սարտրյան գրական ‎էքզիստենցիալիզմի երկու տեսակները: Սույն հետազոտությունը համեմատական ‎մոտեցմամբ վերլուծության է ենթարկել էքզիստենցիալ վախի ու հույսի էական ‎տարրերը: Արդյունքները ցույց են տալիս, որ չնայած Հուշանգ Մորադի Քերմանիի ու ‎Մարկ Տվենի ատեղծագործություններն ավելի շուտ ուսումնասիրել են ռեալիստական ‎տեսանկյունից, սակայն կարելի է այդ ստեղծագործություններում գտնել նաև ‎պրագմատիզմի ու էքզիստենցիալ հայացքների վրա հիմնված վախն ու հույսը: ‎