Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 09 2022
Ներքին պետական պարտքի ազդեցությունը ֆինանսական համակարգի զարգացման վրա Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 08 2022
Երևան քաղաքի կանաչ գոտիներում հասարակական տարածքների ճարտարապետահատակագծային խնդիրները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան Ճարտարապետություն ( ԺԸ.00.01 )
Հուն. 08 2022
Անձի տնտեսական վարքի մոդելավորման հոգեբանական օրինաչափությունները Երևանի պետական համալսարան Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն ( ԺԹ.00.01 )
Հուն. 06 2022
Միխայիլ Տյուլպինի «Տվերի 1762-1823թթ. իրադարձությունների մասին տարեգրության» հասկացութային համակարգի առկայացման լեզվանշանագիտական միջոցները Հայ-Ռուսական համալսարան Սլավոնական լեզուներ ( Ժ.02.04 )
Հուն. 03 2022
Կիլիկիո Հայոց կաթողիկոսությունը 1902-1921թթ. ազգային-քաղաքական գործընթացների համատեքստում Երևանի պետական համալսարան Կրոնի տեսություն և պատմություն ( Թ.00.05 )
Հուն. 03 2022
Բուսական համակցված ցնդող եթերայուղերի հակաբակտերային, հակավիրուսային և իմունոմոդուլյատոր հատկությունների ուսումնասիրությունը IN VIVO և IN VITRO ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն ( Գ.00.03 )
Հուն. 02 2022
Համախառն ներքին խնայողությունների և տնտեսական աճի միջև փոխկապվածության գնահատումը Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Հուն. 02 2022
Օպերատիվ-հետախուզական գործունեությունը ՀՀ քրեական դատավարությունում ՌԴ ՆԳՆ Կրասնոդարի համալսարան Դատական իրավունք ( ԺԲ.00.04 )
Հուն. 02 2022
Գործարար անգլերենի հաղորդակցական կարողությունների զարգացման մեթոդական համակարգի մշակումն ու կիրառումը հայալեզու լսարանում Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների) ( ԺԳ.00.02 )
Մայ. 27 2022
Տեկտոնական խախտումներով թուլացած կողով լեռնային բացահանքում հանքաքարի տեղափոխման ռացիոնալ տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում ( ԻԴ.02.01 )
Մայ. 24 2022
Կալցինեյրինի ակտիվությունը կանանց վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի պաթոֆիզիոլոգիայում ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Մայ. 24 2022
Մանկամահացության սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները և իրավիճակի վիճակագրական վերլուծությունը /ՀՀ տվյալներով/ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում ( Ը.00.03 )
Մայ. 24 2022
Պրոտոն և ֆոտոն հարուցված ռեակցիաների գրգռման ֆունկցիաների և իզոմեր հարաբերությունների ուսումնասիրումը տարբեր միջուկների վրա Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ) Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա ( Ա.04.16 )
Մայ. 23 2022
Անձի հատկանիշ արտահայտող դարձվածքներն արդի հայերենում և պարսկերենում /զուգադրական քննություն/ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Մայ. 20 2022
Պոլիանիլինի նման կառուցվածք ունեցող և օլիգոանիլինային ֆրագմենտ պարունակող որոշ պոլիմերների սինթեզը և ուսումնասիրությունը Երևանի պետական համալսարան Բարձրամոլեկուլային միացություններ ( Բ.00.06 )